Statsbudsjettet 2024: Gir 15 millioner til bærekraftig utvinning av kritiske råvarer

Publisert

Råmateriale

The wet man's hand was holding silver, or platinum, or rare earth minerals. Foto: AdobeStock

Regjeringen styrker arbeidet med oppfølging av mineralstrategien. Men, de økonomiske virkemidlene mangler.

I revidert nasjonalbudsjett for 2023 ble det bevilget 20 millioner kroner ekstra til oppfølging av Regjeringens mineralstrategi, som ble lagt frem i juni. Nå foreslår regjeringa å bevilge ytterligere 15 millioner kroner til arbeidet med bærekraftig utvinning av kritiske råvarer.

Regjeringa foreslår ytterligere fem millioner kroner til Norges geologiske undersøking (NGU) sitt arbeid med å kartlegge kritiske mineralressurser i Norge. Videre bevilges fem millioner kroner til Direktoratet for mineralforvaltning, slik at Direktoratet kan prioritere saksbehandling av kritiske mineralprosjekter og etablere en ordning med nasjonal koordinering for slike prosjekter. De siste fem millionene går til Forskningsrådet for å legge til rette for forskning på bærekraftig mineralforvaltning.

Slik Norsk Industri ser det er satsningen imidlertid alt for liten til å utløse potensialene som beskrives i Regjeringens mineralstrategi. Investeringer i kartlegging, industriell utvinning og bearbeiding av mineraler og metaller er svært kostnadskrevende og innebærer stor økonomisk risiko.

I mineralstrategien ble det derfor varslet det at Regjeringen vil vurdere om det skal opprettes et eget statlig mineralselskap eller fond for å sikre utvikling av kritiske råvareressurser. Regjeringen varslet også at den ville vurdere andre mulige økonomiske og næringspolitiske virkemid­ler for å stimulere til økt utvinning av kritiske råvarer. Statsbudsjettet svarer dessverre ikke ut behovet for risikoavlastning i mineralnæringen. Dette er helt avgjørende at for å realisere nye kritiske mineralprosjekter i Norge.