Statsbudsjettet 2020: Foreslår økt bruk av doble virkemidler for kvotepliktige bedrifter

Publisert

Spare penger

Ill.: AdobeStock.

Finansdepartementet har også neste år foreslått en økning av antall kvotepliktige bedrifter som får doble virkemidler på CO2-utslippene. Dette til tross for Stortingets enstemmige merknad fra klimaforliket i 2012.

Finansdepartementet vil fjerne spesifikke fritak for kraftforedlende bedrifter i CO2-avgiften på naturgass/LNG, og innfører dermed avgift på 35 kr/tonn CO2 for enda flere kvotepliktige bedrifter. Dette kommer i tillegg til kostnaden ved kvoteplikt.

Bedriftene som har kvoteplikt er fritatt for CO2-avgift i våre naboland grunnet velegnede fritaksbestemmelser i EUs energiskattedirektiv. Norge anvender Energiskattedirektivet i noen grad, men har ikke utnyttet EUs regler for de kvotepliktige fastlandsbedrifter.

Finansdepartementet går nå andre veien og øker antall bedrifter som blir utsatt for doble virkemidler.

Energi- og miljøkomiteen har lagt til grunn følgende prinsipp for kvotepliktige bedrifter:

"Komiteen understreker at for virksomheter i fastlands-Norge som er pålagt kvoteplikt, skal man unngå ytterligere regulering som blant annet CO2-avgift." (Innst. 390 S (2011-2012), side 15-16)

Men 50-60 norske bedrifter må betale for begge deler i 2019. Norsk Industri har tatt opp dette med Finansdepartementet flere ganger siden 2010, uten at de har vist noen vilje til å rydde opp slik at avgiftene for kvotepliktige bedrifter utformes i tråd med Klimaforliket.

I forslaget til Statsbudsjett for 2020 øker antall bedrifter som får doble avgifter. De burde gått motsatt vei.

Norsk Industri vil samle inn data fra våre bedrifter for å finne ut hva konsekvensene blir av avgiftsforslagene til Finansdepartementet, og være i dialog med Finanskomiteen for å hindre at flere fastlandsbedrifter utsettes for doble virkemidler.

  • Ole Børge Yttredal
  • Direktør energi- og miljøavdelingen
  • Pressebilder