Differensierer CO2-avgiften på avfallsforbrenning

Publisert

Regjeringen vil øke CO2-avgiften for ikke-kvotepliktig avfallsforbrenning. Samtidig skal industriens kvotepliktige forbrenningsanlegg betale mindre.

Prinsipielt ønsker Regjeringen å avvikle CO2-avgiften for kvotepliktige avfallsforbrenningsanlegg, da ileggelse av både avgift og kvoteplikt innebærer dobbel virkemiddelbruk. Norsk Industri er enige i dette. Departementet er i dialog med EFTAs overvåkingsorgan for å kunne innføre fullt avgiftsfritak. I mellomtiden foreslår Regjeringen å innføre to ulike avgiftssatser for avfallsforbrenning fra og med 2023, én for kvotepliktige og én for ikke-kvotepliktige avfallsforbrenningsanlegg.

Satsen for kvotepliktige utslipp foreslås redusert med 50 prosent sammenlignet med 2022, mens satsen for ikke-kvotepliktige utslipp foreslås økt med 141 pst., til hhv. 95 og 476 kroner per tonn CO2. Dette tilsvarer hhv. 10 % og 50 % av det generelle nivået for ikke-kvotepliktige utslipp.

Regjeringens forslag er et skritt i retning av likere konkurransevilkår mellom kommunale avfallsforbrenningsanlegg (som ikke er kvotepliktige) og industrielle samforbrenningsanlegg (som er kvotepliktige). Norsk Industri legger til grunn at differensierte satser vil innføres fra 1. januar 2023 og at fullt avgiftsfritak for kvotepliktig avfallsforbrenning innføres så raskt som mulig.

Gunnar Grini, bransjesjef Gjenvinningsbransjen
  • Gunnar Grini
  • Fagsjef Ytre Miljø og Bransjesjef Gjenvinning
  • Pressebilder