Bekymret for CCS-utsettelse

Publisert

CO2-fangst

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett vedtatt å utsette investeringsbeslutningen for fullskala CCS-kjede til 2020/2021. Norsk Industri er bekymret for konsekvensene av dette.

Karbonfangst og -lagring (CCS) er avgjørende for at verden skal nå målene i Paris-avtalen. I revidert nasjonalbudsjett fremmer regjeringen forslag om bevilgning til forprosjektering av transport og lagring av CO2, og til Norcems fangstanlegg i Brevik. Det er vi i Norsk Industri godt fornøyd med. Det er positivt at også Fortums anlegg på Klemetsrud fortsatt er med.

- At myndighetene signaliserer vilje til to anlegg for CO2-fangst er viktig for å gjøre CO2-håndtering i Norge mulig. Fullskalaprosjektet er en kompleks verdikjede med mange aktører, der investeringsbeslutninger avhenger av hverandres fremdriftsplaner. Dersom Norge skal lykkes med å gå i front må tempoet holdes oppe, sier administrerende direktør Stein Lier Hansen.

Realisering av den norske prosessindustriens ambisjoner om vekst og nullutslipp, presentert i Norsk Industris Veikart for Prosessindustrien (2016), blir i praksis umulig uten CCS. For flere typer industriprosesser er CCS eneste kjente mulighet til utslippskutt. Bedrifter kan ikke gjennomføre denne type satsing uten full politisk oppslutning. Stadige utsettelser og forsinkelser skaper politisk usikkerhet som i beste fall fordyrer fullskala-prosjektet, og i verste fall avslutter det.

En norsk satsing på en helhetlig verdikjede for karbonfangst og -lagring kan bli et viktig bidrag for å redusere de globale utslippene. Det gir også industrielle muligheter som vi ikke kan la gå fra oss. Norge er i en unik posisjon til å bygge en konkurransedyktig offshore karbonfangst og lagringsindustri. Det vil trygge arbeidsplasser og legge grunnlaget for nye. En utprøvd fullskala kjede vil føre til vesentlige kostnadsbesparelser på blant annet fangstteknologi, som norske aktører leverer.