25 millioner til bruprogrammet

Publisert

I NTP for 2018-2029 ble det varslet et bruprogram for utbedring av flaskehalser på fylkesvegnettet for tømmertransport. Rammene var 300 MNOK og seks år. I statsbudsjettet for 2019 er det forslått en bevilgning på 25 MNOK for 2019 til bruprogrammet.

Treforedlingsindustrien er fornøyd med at programmet nå startes. Det er nødvendig med utbedringer for mer effektiv fremførsel av tømmer til industrien i Norge.