Statsbudsjettet 2020: Vil fjerne viktig avgiftsfritak

Publisert

CO2-sky på blå himmel

Ill.: Emanuel Balanzategui.

Norsk Industri reagerer på regjeringens forslag om å oppheve dagens fritak for CO2-avgift på naturgass og LPG i enkelte kraftforedlende prosesser. Dette vil kunne få store konsekvenser for norske eksportindustribedrifter.

I statsbudsjettet for to år siden fjernet regjeringen reduserte satser og fritak for CO2-avgift på propan (LPG) og naturgass for de fleste ikke-kvotepliktige bedrifter. Men, det ble opprettholdt fritak for gass brukt i visse kraftforedlende prosesser (kjemisk reduksjon, elektrolyse, samt metallurgiske eller mineralogiske prosesser). Dette unntaket var av avgjørende betydning for en del norske industribedrifter, som ikke har høyt nok energiforbruk til å omfattes av EUs kvotesystem.

I statsbudsjettet for 2020 snur regjeringen og fjerner dagens unntak. Dette oppleves som uforutsigbart og gir store utfordringer for industrien. Regjeringens forslag vil føre til at flere enn 40 industribedrifter må betale over dobbelt så høye kostnader som større kvotepliktige konkurrenter.

Kostnadene vil være mer enn 60 millioner kroner hvert år.

Dette gir ikke mening.

Bedrifter med lavt energiforbruk er i dag skjermet fra EUs kvoteregime, fordi de i mindre grad er i stand til å bære en kostnadsbyrde. Det er da vanskelig å forstå at disse industribedriftene skal ilegges en CO2-avgift som utgjør det dobbelte av kvoteprisen og dermed få en konkurranseulempe sammenlignet med større virksomheter innen samme bransje. Forslaget blir ekstra uforståelig ved at det kan ramme nøkkelbedrifter for resirkulering av aluminium, som er avgjørende for å nå målet i regjeringens politiske plattform om at Norge skal være et foregangsland innen sirkulær økonomi.

I Norge har vi lang tradisjon for å finne frem til løsninger som gjør at eksportindustrien betaler for sine miljøutslipp på andre måter enn via avgifter. Frivillige avtaler er med stort hell brukt i flere sektorer. På den måten kan industrien opprettholde sin konkurransekraft samtidig som vi får etablert kostnadseffektive klimaløsninger. Dette kan tilsi at det bør sees på muligheter for en slik løsning mellom staten og industrien her også. Inntil en slik løsning foreligger mener Norsk Industri at fritaket fra CO2-avgiften på bruk av naturgass og LPG for visse kraftforedlende prosesser må opprettholdes.

Gunnar Grini, bransjesjef Gjenvinningsbransjen
  • Gunnar Grini
  • Fagsjef Ytre Miljø og Bransjesjef Gjenvinning
  • Pressebilder