Foreslår justeringer i EUs taksonomi-kriterier

Publisert

Norsk Industri gir høringsinnspill til EUs kommende taksonomi-kriterier.

En viktig del av EUS arbeid med grønn finans kalles "taksonomi". Dette er et klassifiseringsverktøy som angir harmoniserte kriterier for hva som ansees som bærekraftige økonomiske aktiviteter.

EU kommisjonen har allerede vedtatt en rettsakt med taksonomi-kriterier for miljømål knyttet til begrensning av klimaendringer og klimatilpasning (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=PI_COM:C(2021)2800). Disse kriteriene trer i kraft 1. januar 2022.

Nå er det sendt på høring forslag til taksonomi-kriterier for miljømål knyttet til bærekraftig bruk og beskyttelse av vann- og havressurser, omstilling til en sirkulær økonomi, forebygging og bekjempelse av forurensning og beskyttelse og gjenopprettelse av biologisk mangfold og økosystemer.

Taksonomi-kriteriene for de fire siste miljøområdene vil tre i kraft 1. januar 2023.

Norsk Industri vil gi innspill til høringen for bransjer som fiskeri, produksjon av plastemballasje, design og produksjon av møbler, skipsfart og gjenvinning. Innspillet vil tilpasses EU-kommisjonens spørreskjema, men en enklere tilgjengelig versjon av høringskommentarene er gjort tilgjengelig her.

Les Norsk Industris høringsinnspill (pdf)

Norsk Industri er også medlem i flere europeiske bransjeorganisasjoner som gir ytterligere kommentarer til de foreslåtte taksonomikriteriene for sine respektive bransjer og interesseområder.

Gunnar Grini, bransjesjef Gjenvinningsbransjen