God vekst i fornybarnæringen

Folk i Nexans

Foto: Nexans Norway

Multiconsult har gjort den årlige gjennomgangen på oppdrag for Olje- og energidepartementet av omsetning i fornybarnæringen. Denne viser at den internasjonale omsetningen i fornybarnæringen økte med 11 prosent fra 2021 til 2022.

Den totale omsetningen var 70,1 milliarder kroner i 2022, størst økning er det knyttet til havvind både i Norge og internasjonalt. Tallene for de ulike sektorene er gjengitt i tabellen under. Disse viser at det er en langsom og ikke rask nok vekst i omsetning i Norge som vil gi oss økt fornybar energiproduksjon.

 

Sektor

Total omsetning (mrd. NOK)

Nasjonal omsetning (mrd. NOK)

Eksport- omsetning (mrd. NOK)

Utenlands- omsetning (mrd. NOK)

Sysselsetting i Norge (antall årsverk)

Havbasert vindkraft

34,4

7,5

12,0

15,0

4 797

Solenergi

11,0

3,4

3,6

3,9

2 364

Vannkraft

10,4

9,2

0,6

0,5

7 973

Landbasert vindkraft

10,3

5,3

1,9

3,1

2 264

Bioenergi

4,0

2,3

0,5

1,2

892

Totalt

70,1

27,7

18,6

23,8

18 290

Hydrogen

2,1

0,8

0,8

0,5

962

Det er positivt med økt omsetning og investeringer i havvind, men vi ser fortsatt begrenset med ny-investeringer i vannkraft. Det er synd, det trengs både for balansekraft og effekt fremover. Nå som høyprisbidraget er fjernet i statsbudsjettet, er det all grunn til å jobbe hardt mot investeringsbeslutning og gjennomføring av de større prosjektene som blant annet Statkraft, Lyse og Å Energi annonserer at de jobber med. Verdien av vannkraft er stor, og økende med stadig mer væravhengig energi inn i det europeiske kraftsystemet. Det ble omsatt for 10,4 milliarder i 2022 innen vannkraft, hvorav omtrent 90 prosent nasjonalt. Det ble i 2022 satt i drift 165 MW (0,5 TWh) ny vannkraft og over halvparten av disse fra småkraft.

Det er heller ikke høye investeringstall for OU-prosjekter (opprusting og utvidelse), selv om vannkraftforumet hos Norsk Industri har dokumentert at for vannkraftverk over 100 MW, er det ca. 40 prosent som ikke er oppgradert på over 30 år. Det er et betydelig etterslep på revisjon og oppgradering av eksisterende kraftverk. Det er svært viktig at vannkraftverkene vedlikeholdes, moderniseres og tilpasses klimaendringer. Det bør ses nøye på flere kilder for magasintilførsel, høyere ytelse og regularitet, hvordan kraftverkene bør tilpasses fremtidens energisystem, teknologimuligheter for mer optimal drift samtidig som viktige naturhensyn skal ivaretas.

– Fornybar kraftproduksjon og effekt fra vannkraft er sårt tiltrengt i dagens energisituasjon og fremover. Det trengs både nye prosjekter og oppgraderingsprosjekter. Vannkraft er overlegen med magasiner, reguleringsevne, høy virkningsgrad og det er muligheter ved flomregulering og klimatilpasning. NVE anslår at det er et re-investeringsbehov på 150 milliarder for eksisterende kraftverk de neste 40 årene, sier Hans Petter Rebo, bransjesjef for Norsk Industri Elektro og Energi.

> Last ned rapporten

> Les mer (regjeringen.no)