Budsjettforlik: Ny finansieringsordning i Eksfin

Publisert

Budsjettforliket mellom SV og regjeringspartiene 3. desember inneholder en ny låne-/garantiordning for grønne prosjekter i en tidlig- og oppskaleringsfase.

Dette omtales i punkt 20 i avtalen:

Komiteens flertall, medlemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti viser til Grønt Industriløft og til ambisjonen som medlemmene fra disse partier deler om å styrke statens kapitalvirkemidler for å realisere det grønne industriskiftet. Disse medlemmer viser til at sine partier har en felles målsetning om å øke eksportinntektene utenom olje og gass med 50% innen 2030. Disse medlemmer mener at Eksportfinans Norge spiller en viktig rolle i å støtte opp under norsk industri. Disse medlemmer viser til at budsjettavtaler mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti i inneværende stortingsperiode har sørget for å styrke Eksfins betydelig. Disse medlemmer viser til at dette flertall har sikret betydelig økte rammer for Eksfins, og utvidelser i mandat for å kunne støtte flere norske prosjekter med eksport og verdiskapingspotensial basert på omstilling og bærekraft. Disse medlemmer ønsker å videreutvikle hele det næringsrettede kapitalvirkemiddelapparatet i en fornybar retning, og understreker at et godt kapitalvirkemiddelapparat kan være avgjørende for om Norge lykkes med å øke eksporten utenom olje og gass. Disse medlemmer viser til budsjettforliket mellom Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti hvor det opprettes en markedsmessig finansieringsordning for grønne prosjekter i en tidlig- og oppskaleringsfase, med ramme på 5 mrd. kroner. Ordningen skal ha en tapsavsetning på 35% og ikke inneholde konverteringsrettigheter. Disse medlemmer viser også til at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med forslag til øvrig innretning av ordningen senest i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2024. Disse medlemmer viser videre til enigheten om å innrette det næringsrettede virkemiddelapparatet slik at prosjekter som får støtte skal ha en plass innenfor norske forpliktelser under Parisavtalen, og til at dette vil omfatte Eksfins virksomhet. Disse medlemmer mener at den nye finansieringsordningen skal få eget kapitel og post i budsjettet for 2024, og at ordningen forvaltes av Eksfin. Disse medlemmer er enige om å kalle ordningen «Grønn industrifinansiering».

Vi merker oss at denne låne-/garantiordningen senest blir lansert i revidert nasjonalbudsjett for 2024 (det vil si i mai 2024), og vil da kunne vedtas i juni og være operativ kort tid etter. Ordningen vil kunne være til nytte for flere industribedrifter.

> Se hele avtalen (sv.no)

> Mer om budsjettforliket (sv.no)