Topplederforum for digitalisering i industrien

Mennesker i møterom

Møte i Topplederforum for digitalisering i industrien 10. oktober 2019 hos NFD. Foto: Norsk Industri.

Topplederforum for digitalisering i industrien et er et nasjonalt råd med toppledere fra ledende norske industrivirksomheter, akademia og partene i arbeidslivet.

Overordnet handler forumet om industriell nyskaping / utvikling og bærekraftig verdiskaping, særlig med utgangspunkt i de muligheter som digital teknologi utgjør. I forumet drøfter lederne hvilke muligheter og utfordringer som digitalisering innebærer for norsk industri, de deler erfaringer og foreslår politiske tiltak. Det er ønskelig at innsikt som fremkommer i forumet spres til bredden av norsk industri, inkl. ansatte, studenter og omliggende kompetansemiljø.

Topplederforumet ble etablert ifm. "Industrimeldingen" (Meld. St. 27 (2016-2017) Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapende.

Nærings- og fiskeridepartementet, Norsk Industri og SIVA samarbeider om sekretariatsoppgaven for forumet. Det er i forumet etablert en rutine der det gjøres faglig underlagsarbeid mellom møtene, igangsatt av Topplederforum. I forkant av forummøtene har topplederne dialog seg i mellom for å synliggjøre essensen av det underlagsarbeidet som er gjort, for å konkretisere et budskap som tas inn i forummøtet og som eventuelt profileres utad, og for å vurdere videre initiativ.

Tidligere har forumet bl.a. sett nærmere på situasjonen til SMB når de skal utnytte digitale teknologimuligheter, drøftet behovet for kompetansepåfyll herunder etter- og videreutdanning, og vurdert sluttrapporten fra Digital21.

Det siste året har Topplederforum særlig arbeidet med å øke forståelse av hva som gjør Norge til et attraktivt vertsland for industriell digitalisering. Boston Consulting Group (BCG) har utført en studie for Topplederforum, Capturing Norway's Digital Opportunity, der de har intervjuet 47 toppledere i bedrifter om dette. BCG-studien konsentrerte seg først og fremst på intervju av toppledere innenfor petroleumsindustrien.

Topplederforum har også igangsatt en SINTEF-studie om norske banebrytende industribedrifter og hvordan de får verdiskapingseffekt av digitale verktøy. Denne studien ser på industrien som sådan og går dypere inn i den norske arbeidsmodellen enn BCG-studien. Studien skal presenteres på Industri Futurum 22. januar 2020.

Forumet har i tillegg næringsministeren per oktober 2019 følgende medlemmer:

 • Hans Erik Vatne, Teknologidirektør, Norsk Hydro
 • Olav Tronrud. Salgsdirektør og eier, Tronrud Engineering
 • Anne Marit Panengstuen, Konsernsjef, Nortura
 • Egil Haugsdal, Adm.dir., Kongsberg Maritime
 • Grete Sønsteby, Adm.dir., gründer og eier i N2 Applied
 • Lars Ivar Røiri, Konsernsjef, Flokk
 • Sturla Magnus, Konserndirektør, Kværner
 • Borghild Lunde, Konserndirektør, Aibel
 • Hallvard Muri, Konsernsjef AKVA Group
 • Ann Christin Andersen, Selvstendig næringsdrivende
 • Morten Brandtzæg, Konsernsjef Nammo
 • Lars Stenerud, Adm.dir. og eier i Plasto og Wonderland
 • Håvard Sætre, Konsernsjef i Optimar
 • Jørn Eggum, Leder i Fellesforbundet
 • Stein Lier-Hansen, Adm.dir., Norsk Industri
 • Gunnar Bovim, Spesialrådgiver NTNU
 • Alexandra Bech Gjørv, Konsernsjef SINTEF

Det er lagt opp til mulig rullering av faste deltakerne i forumet over tid.

> Les mer her (regjeringen.no)