Innhold

3 Synergier

Miljøfondet finansierer tiltak som gir reduserte SO2-utslipp. Samtidig vil prosjektene gi positive synergieffekter.

I en rekke av prosjektene som er gjennomført er det også synergieffekter som følge av tiltakene:

  • For å få til karbonfangst vil det i mange tilfeller være nødvendig med forbehandling av gassen, f.eks. rensing av SO2 og NOx. Dermed blir Miljøfondet og NOx-fondet viktige instrumenter for å nå klimamålene.
  • Redusert NOx-utslipp er i noen prosjekter ikke mulig uten SO2-rensing.
  • Redusert utslipp av støv
  • Redusert utslipp av PAH (Polysykliske Aromatiske Hydrokarboner, tjærestoffer)

Rensing av SO2 og NOx er nødvendig for industrien for å nå målet om et lavutslippssamfunn. I NOx-fondet er det beregnet hvor mye CO2 som ikke er sluppet ut som følge av tiltakene. I perioden 2018-2019 utgjorde dette i underkant av to millioner tonn CO2 for prosjekter som er gjennomført eller har fått tilsagn om støtte (se NOx-fondets årsrapport for 2019).

Virkemiddelapparatet er helt nødvendig, og avtaler vil være et supplement til det gode virkemiddelapparatet vi har i Norge. Avtaler kan supplere og være et ekstra spisset tiltak. Avtaler kan også benyttes i kombinasjon, f.eks. NOx-fondet og Miljøfondet.

Bedrifter som har gjennomført tiltak får en rekke tilleggseffekter: de står friere til å velge råvarer, de reduserer også andre utslipp, det blir bedre yx|arbeidsmiljø og kostnadene reduseres.

SO2-rensing vil være nødvendig for karbonfangstprosjekter i prosessindustrien.

Karbonfangst Norcem Brevik

Foto: Norcem

Foto: Norcem.

Sementindustrien står for fem til åtte prosent av verdens årlige CO2-utslipp. Karbonfangst og -lagring fremstår som det mest aktuelle tiltaket for å redusere utslippene vesentlig fra denne industrien på kort og mellomlang sikt. Norcem Brevik har inngått avtale med staten (Olje- og energidepartementet) om bygging og drift av karbonfangstanlegg som skal levere CO2 (med båt) til mellomlagring i Øygarden før det lagres permanent under Nordsjøen. Beslutning om statlig støtte til prosjektet skal behandles i Stortinget i forbindelse med Statsbudsjettet for 2021.

Prosjektet bygger på bruk av aminbasert teknologi for å fange CO2 fra røykgassen. For at aminløsningen skal fungere best mulig OG den ikke skal degeneres raskt, må gassen først renses for svovel (SO2) og nitrogenoksider (NOx).

I tillegg til å kunne oppfylle strengere utslippskrav, og som en forberedelse til karbonfangst, inngikk Norcem først en avtale med Miljøfondet om svovelrensing (bidrag fra fondet på 42 millioner kroner), reduserte årlige utslipp på 400 tonn SO2 med prosjektavslutning i 2015).

I 2013 ga NOx-fondet på samme måte støtte til NOx-rensing. Prosjektet ble støttet med 10 millioner kroner, oppnådde en rensegrad på 97 prosent og ble ferdigstilt i 2016. I tillegg har fondet gikk støtte til anskaffelse av “NOx-vann” i en femårsperiode.

Bidragene fra de to fondene har beredt grunnen for å kunne komme i gang med karbonfangst.