1 Utviklingen av havvindmarkedet

1.1 Status for Norge og norsk industri

Havvindmarkedet fortsetter å vokse globalt. Det er flere land som har påbegynt utviklingen av områder og satt i gang  auksjonsprosesser. Land med etablert havvindaktivitet utvikler store nye områder i dypere farvann eller lengre fra kysten. Det krever større installasjoner eller åpner for bruk av flytende teknologi.

Nordsjøbassenget har den høyeste konsentrasjonen av havvindparker. Flere land jobber med å utvikle prosjekter individuelt, samtidig som man ser eksempler på samarbeid over landegrensene, for eksempel med eksportkabler mellom Nederland og Tyskland.

Norge befinner seg fortsatt i en tidlig fase av havvindmarkedet. De første prosjektene har opplevd forsinkelser av ulike årsaker. Syv konsortier har levert prekvalifiseringssøknader for Sørlige Nordsjø II innen fristen 15. november 2023, og auksjonen er planlagt i februar 2024. Søknadsfristen for Utsira Nord er utsatt på ubestemt tid.

Med hensyn til eksport ser den norske industrien på disse prosjektene som gunstige inkubatorer for teknologiutvikling og industrisamarbeid mellom norske leverandører og internasjonale aktører. Regjeringen har vært tydelig i sin intensjon om å styrke norske leverandører innen havvindbransjen som en sentral del av utviklingen av havvind i Norge. I et nylig intervju (Nettavisen, 2023), kommenterte energiminister Terje Aasland (Ap) følgende: «Norsk havvind har tre dimensjoner: Mer fornybar energi og mulighet til å kutte klimagassutslipp. Men aller viktigst er det at vi lager et nytt fundament for norsk leverandørindustri, som gjør at de kan ta en plass i det globale markedet».

Energidepartementet (ED) gjennomfører en årlig kartlegging av omsetningen innenfor den fornybare energisektoren, med bistand fra Multiconsult (2023). Rapporten for 2022 viser en økning i havvindaktiviteten over en femårsperiode fra 11,7 milliarder kroner (2018) til 34,4 milliarder kroner (2022).

Hovedsakelig er aktiviteten knyttet til eksport, siden det eneste prosjektet i hjemmemarkedet har vært Hywind Tampen. Inntektene inkluderer også inntekter fra norske datterselskaper i utlandet. Norske bedrifter har etablert seg på alle kontinenter og er aktive gjennom store deler av verdikjeden, med roller som spenner fra eierskap til underleverandører. Regjeringen har satt et mål om 80 milliarder kroner i havvindeksport innen 2030. Selv om det er en positiv utvikling, har den norske industrien fortsatt en betydelig vei å gå for å nå dette målet.

Nøkkelresultater for 2022 (Multiconsult, 2023)

Omsetning totalt (mrd. NOK)

Omsetning i Norge (mrd. NOK)

Eksport-omsetning fra Norge (mrd. NOK)

Omsetning fra datterselskaper i utlandet (mrd. NOK)

Arbeidsplasser i Norge (FTE)

34,4

7,5

12,0

15,0

4 797

Selv om omsetning er en viktig parameter, er også endringer i sysselsetting en indikator for å måle veksten i et marked. Ifølge en rapport fra Multiconsult var det nesten 5 000 fullverdige arbeidsplasser knyttet til havvindmarkedet i 2022. Dette kan sammenlignes med prognosen fra Menon Economics (2023), som indikerer behov for 16 000 arbeidsplasser innen 2030, og nærmere 25 000 arbeidsplasser i 2035. Av disse forventes nesten to tredjedeler å være knyttet til eksportaktiviteter.