6 Konkurransedyktig drift- og vedlikeholdsstrategi

Drift og vedlikehold av havvindparker utgjør en betydelig andel av de samlede kostnadene over vindparkens levetid, ofte 25-30 prosent. Havvindsektoren representerer ikke bare en økonomisk investering i utbyggingsfasen, men også en kilde til langsiktig sysselsetting over flere tiår. Den norske leverandørindustrien har en omfattende kompetanse innen drift og vedlikehold og maritime operasjoner under krevende forhold og smale værvinduer fra olje- og gassektoren. Erfaringer strekker seg over områder som logistikk, fartøytjenester, inspeksjon og vedlikehold. Disse kompetanseområdene kan enkelt overføres til det voksende havvindsegmentet.

Den allerede etablerte kunnskapen gir en klar fordel i overgangen til det grønne skiftet, og setter Norge i en sterk posisjon for å være en ledende drifts- og vedlikeholdsaktør i havvindindustrien.  Satsning på drift og vedlikeholdstjenester vil gi de aktuelle havnene og næringslivet rundt nødvendig langsiktighet og mulighet til å foreta investeringer, satse på kompetanseutvikling og danne klynger av tilknyttede leverandørkjeder. Denne kompetansen vil igjen kunne bidra til å redusere kostnadene for elektrisitetsproduksjon og styrke norsk konkurransekraft internasjonalt.

For drift og vedlikehold er avstand til vindparken viktig, men dersom eksisterende fasiliteter kan tilpasses for å støtte havvindoperasjoner, vil dette minimere både investeringskostnadene og miljøpåvirkningen knyttet til å bygge nye anlegg. Dette representerer ikke bare en økonomisk gevinst, men også en bærekraftig løsning som gjenspeiler Norges engasjement for en grønnere fremtid. Vi anbefaler derfor at mulig gjenbruk av eksisterende baser og havneanlegg fra petroleumsvirksomheten vurderes.

Infrastrukturen som støtter drift og vedlikehold av havvindparker må være omfattende og tilrettelagt for å imøtekomme de spesifikke kravene. Dette inkluderer effektive transportmuligheter via, sjø, vei og flyplasser for å sikre effektiv bevegelse av personell og utstyr. For Utsira Nord er valg av en norsk havn innlysende siden avstanden til norske havner er kort. For Sørlige Nordsjø II er avstanden til danske og norske havner tilnærmet lik. Det blir derfor viktig at norske myndigheter stimulerer til at havner i Norge skal kunne benyttes for drift og vedlikehold, slik at norsk industri og leverandører får nærhet til kunden og markedet, og får mulighet til å utvikle kompetanse, produkter og tjenester.

Drift- og vedlikeholdstjenester i havvindsektoren gir en unik mulighet for å skape lokale arbeidsplasser, spesielt langs kystområdene. Vi anbefaler at det etableres en strategi som legger til rette for at utbygger og turbinleverandører etablerer servicebaser i Norge og bruker lokal arbeidskraft. Dette kan stimulere den lokale økonomien betydelig. Tilrettelegging for at servicepersonell skal være lokale og at utbygger og turbinleverandør må beskrive hvordan de vil støtte lokale aktører i tilbudsfasen, vil bidra til å bygge sterke relasjoner mellom industrien og lokalsamfunnene.

For flytende havvind vil det også bli nødvendig med etablering av egnede havner og utstyr for utførelse av vesentlige reparasjoner eller utskiftning av komponenter i driftsfasen. Per i dag er det ikke teknologi eller løsninger tilgjengelig for å f.eks. utskiftning av turbinblader eller  større turbinreparasjoner uten at den flytende installasjonen taues inn til egnet havn og betjenes av store kaibaserte kraner.

Riktig og tilrettelagt opplæring og kompetanseutvikling av servicepersonell er avgjørende for en vellykket drift- og vedlikeholdsstrategi. Import av eksisterende krav fra petroleumsvirksomheten bør unngås, heller bør samarbeid med havvindnæringen skape tilpassede og relevante retningslinjer. Vi anbefaler at norske utdanningsinstitusjoner i samarbeid med turbinleverandører og operatører skreddersyr opplæringen for å møte de spesifikke utfordringene i havvindsektoren. Dette vil sikre en kompetent arbeidsstyrke som er i stand til å effektivt håndtere de utfordringene og kravene som havvindmiljøet kan representere. Se forøvrig avsnitt om ‘Erfaring og kompetanse’ i kapittel 4.

Norges havvindsstrategi og regelverk bør tilrettelegge for fjernstyring fra land og bruk av droner både til sjøs og i luften. Utnyttelse av digital teknologi og fjernstyring representerer en innovativ tilnærming til drift og vedlikehold av havvindparker. Denne teknologiske utviklingen åpner for muligheten til å redusere kostnader, minimere risiko for personell og effektivisere vedlikehold, samtidig som man optimaliserer produksjonen.  

Vedlikeholdstjenester for havvindparker vil operere i et internasjonalt konkurransemarked, der nærliggende naboland som Storbritannia og Danmark er sterke aktører. For å oppnå suksess i dette konkurranselandskapet er det avgjørende med like konkurransevilkår. Dette krever en balansert tilnærming og internasjonalt samarbeid for å sikre at norske selskaper ikke blir satt i en ulempe i det globale markedet. Vi anbefaler at det sikres like konkurransevilkår, slik at Norge optimalt kan utnytte sin kompetanse og kapitalisere på sitt konkurransefortrinn.   

En bærekraftig drifts- og vedlikeholdsstrategi for havvindparker strekker seg over tid og fokuserer på langsiktig verdiskapning. Den norske tilnærmingen fra olje og gass industrien har historisk sett vist at en solid investering i drift og vedlikehold gir økt levetid for infrastruktur og utstyr, samt at det reduserer risikoen for uforutsette hendelser som kan føre til kostbare driftsavbrudd. Denne tilnærmingen sikrer en stabil forsyningskjede og kontinuerlig energiproduksjon. 

Oppsummering/anbefaling

  • Sikre like konkurransevilkår med nærliggende naboland.
  • Tilrettelegge for bruk av digital teknologi og droner både til sjøs og i luften. 
  • Sørge for tilrettelagt opplæring og utdanning av servicepersonell innen havvindsektoren.
  • Legge til rette for videreutvikling av eksisterende og nye servicebaser inkludert effektive transportmuligheter via sjø, vei og luft.