Innhold

2 Innledning

Havvind er en avgjørende del av alle scenarioer for å nå klimamålene og for å trygge Norges energisikkerhet. Om myndigheter og industri gjør de riktige grepene, kan en satsing på havvind gi mer fornybar energi, skape nye grønne jobber, sikre eksisterende arbeidsplasser, og gi viktige eksportinntekter, samtidig som vi tar vare på natur- og miljøverdier og sikrer sameksistens med andre næringer.

Norge og Europa har store ambisjoner for havvind. I de neste 20-30 årene skal havvind utvikles til å levere store mengder ren og rimelig energi. I EU er målet å bygge ut 300 GW havvind som vil dekke omkring 1/3 av elforbruket i 2050. Norges mål innen havvind ble fastsatt gjennom Stortingets behandling av Meld. St. 36 (2020-2021), Energimeldingen, jf. Innst. 446 S (2021–2022) (referanse 7):

"Stortinget ber regjeringen gjennomføre jevnlige tildelinger av nytt areal for havvind, for å nå målet om tildeling av areal tilsvarende 30 GW innen 2040."

Videre ble Norges ambisjoner som en aktør i det globale havvindmarkedet uttrykt av Næringsminister Jan Christian Vestre under lanseringen av satsningen «Hele Norge eksporterer» (referanse 6):

"Innen 2030 skal vi ta 10 prosent av det globale havvindmarkedet, som innebærer en omsetning på om lag 85 milliarder kroner."

30 GW havvind tilsvarer en dobling av den norske kraftproduksjonen. Denne utviklingen representerer både en formidabel mulighet og utfordring. Den spenner over flere sektorer, fagområder og lovverk. En nøkkel for å lykkes er å ta en helhetlig tilnærming, gjøre det kunnskapsbasert, systematisk og med godt og jevnt tempo.

Norge har lang erfaring og ledende kompetanse fra maritim sektor og petroleumsvirksomheten. Med denne bakgrunnen har Norge en unik mulighet til å ta en ledende rolle innen havvind. Dette er konkretisert gjennom den hittil eneste havvindparken i Norge, demoparken Hywind Tampen, der 60 prosent av leveransene til prosjektet kom fra norske leverandører[1].

For å nå målene innen havvind vil det være nødvendig både å videreutvikle og omstille eksisterende industri og å etablere nye leverandørkjeder, som engasjerer bedrifter og lokalsamfunn langs hele kysten. Ut over å understøtte Norges havvindmål, vil en slik utvikling også bidra til lokal verdiskaping, nye grønne arbeidsplasser, og en økt aksept for havvind i befolkningen. De fleste scenarier peker på havvind som den energikilden som realistisk og til en akseptabel kostnad kan bidra med ny produksjon i tilstrekkelig skala.

Denne rapporten inneholder anbefalinger for å utvikle norske leverandørkjeder og industri for storstilt utbygging og drift av havvind, både i og utenfor Norge.

I dette ligger en ambisjon om utvikling av en kraftfull norsk leverandørindustri som ikke bare forsyner utbygging og drift i Norge, men som også har stor eksport til Europa og andre internasjonale markeder. Rapporten tar utgangspunkt i den nasjonale Energi 21-strategien og anbefalingene fra Nasjonalt eksportråd for havvind, og kommer med anbefalinger om hva som må til for at leverandørkjeder og industri skal kunne understøtte Norges ambisiøse mål innen havvind.

Temagruppen ser det som nødvendig å oppnå et tett samarbeid mellom offentlige og private aktører for å lykkes med havvind i Norge. Myndigheter, virkemiddelapparat og industri må alle bidra til å spille hverandre gode og søke en balanse mellom ulike aktørers bidrag til tilrettelegging, satsning og investering.

Rapporten starter med et overordnet veikart for de neste årene, som en oversikt over hva som burde komme på plass for å oppnå havvindmålene fram mot 2040. Deretter beskrives utvalgte fokusområder der Temagruppe 1, «Industriutvikling og leverandørkjeder», har funnet det spesielt viktig å komme med anbefalinger i denne rapporten.

Fokusområdene er:

  • Risikoreduserende tiltak for investeringer
  • Utvikling av havneområder og lokal industri
  • Konkurransedyktig drifts- og vedlikeholdsstrategi

Tilgrensende tema er behandlet i rapporter fra Temagruppe 2 «Internasjonalisering og eksport» og Temagruppe 3 «Forskning, teknologiutvikling og kompetanse».


[1] E24 - Nå åpnes Norges første havvindpark (23. august 2023)