Innhold

1 Oppsummering

Denne rapporten fra temagruppen for «Industriutvikling og leverandørkjeder» er en del av arbeidet under «Samarbeidsforum for havvind», etablert av Energidepartementet i 2020. Rapporten tar utgangspunkt i Norges mål innen havvind[1], som er å tildele areal tilsvarende 30 GW innen 2040, samt ambisjon for eksport som er å ta 10 prosent av det globale havvindmarkedet innen 2030[2]. Rapporten presenterer et overordnet veikart for industriutvikling og leverandørkjeder der seks områder trekkes fram. Her vil det kreves en felles koordinert innsats de kommende årene for å lykkes med den norske havvindsatsingen:

 • Etablering av nødvendige reguleringer og rammeverk
 • Jevnlige og forutsigbare tildelinger av nye arealer
 • Bygging av havvinderfaring og -kompetanse
 • Insentiver og støtteordninger for investeringer i havvind
 • Satsing på teknologiutvikling
 • Utbygging av infrastruktur, havner og kapasitet

Deretter presenteres anbefalinger under tre fokusområder som temagruppen har funnet spesielt viktig for denne rapporten:

 1. Anbefalinger for Risikoreduserende tiltak for investeringer:
  • Forutsigbare rammebetingelser og regelverk
  • Effektiv konsesjonsprosess og saksbehandling
  • Løpende åpning og tildeling av nye arealer
  • Risikobalanserte kontraktsformer
  • Ta høyde for fremtidig støttebehov
 2. Anbefalinger for Utvikling av havneområder og lokal industri:
  • Sikre investeringsbeslutninger for nødvendig kapasitet
  • Muliggjøre bruk av norske havner for SN II og UN
  • Synliggjøre attraktive norske havner utenfor Norge
  • Synliggjøre lokale ringvirkninger som arbeidsplasser og inntekter
 3. Anbefalinger for Konkurransedyktig drifts- og vedlikeholdsstrategi:
  • Sikre like konkurransevilkår som nærliggende naboland
  • Ta i bruk digital teknologi, fjerndrift og droner 
  • Tilrettelegge opplæring og utdanning av servicepersonell innen havvindsektoren
  • Videreutvikle eksisterende servicebaser og etablere nye

Rapporten understreker behovet for en koordinert og systematisk tilnærming, et tett samarbeid mellom offentlige og private aktører, og et langsiktig perspektiv for å lykkes med havvind i Norge.

[1] Meld. St. 36 (2020-2021), Energi til arbeid - langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser, og Innst. 446 S (2021–2022), stortingsvedtak 715, (referanse 7)
[2] Uttrykt av Næringsminister Jan Christian Vestre under lanseringen av «Hele Norge eksporterer» (referanse 6)