Vi trenger definitivt "mer av alt raskere"

Overlevering av rapport

Lars Sørgard, leder av Energikommisjonen, overleverer Energikommisjonens rapport til olje- og energiminister Terje Aasland 1. februar 2023. Foto: regjeringen.no

Norsk Industri har sendt inn høringssvar til Energikommisjonens rapport. Norsk Industri slutter seg i det alt vesentlige til kommisjonens konklusjoner

I vårt høringssvar er blant annet følgende kommentert:

  • Det er bra at kommisjonen tar på alvor at vi er i en vanskelig situasjon med tiltakende mangel på kraftproduksjon og tilgang på kraftnett i den grønne omstillingen.
  • Kommisjonen peker på volumene ny kraft, nytt nett og enøk etc. som skal til for at vi skal nå målene våre, men det er få konkrete anbefalinger i rapporten om hva som skal til av endringer for at vi skal nå målene våre.
  • Utviklingen av kraftsektoren er samfunnets viktigste virkemiddel for å nå de vedtatte klimamålene.
  • Vi må ha ny krafttilgang, både fra vannkraft, vindkraft på land og til havs, og på sikt også sol- og kjernekraft.
  • Elektrifisering offshore må gjøres slik at det over tid bygges tilstrekkelig havvind til å dekke energibehovet til elektrifisering i Nordsjøen. Dette for å unngå at kraftbalansen på fastlandet svekkes.

> Les vårt høringssvar her