Store muligheter for industrien – dugnaden må starte nå

Publisert

Gruppebilde av ledere i NHO og LO

Nå er Felles energi- og industripolitisk plattform lansert! F.v.: Ole Erik Almlid (NHO), Ove Guttormsen (Nelfo), Knut Kropelien (Energi Norge), Jan Olav Andersen (El og IT Forbundet), Anniken Hauglie (Norsk olje og gass), Frode Alfheim (Industri Energi), Stein Lier-Hansen (Norsk Industri) og Peggy Hessen Følsvik (LO). Jørn Eggum (Fellesforbundet) var ikke tilstede da bildet ble tatt. Foto: NHO.

LO og NHO, med sentrale forbund og landsforeninger som Fellesforbundet, Industri Energi, El og It, Norsk Industri, Norsk olje og gass, Energi Norge og Nelfo, har laget en rapport hvor vi har samlet arbeids- og næringslivets interesser rundt en felles energi- og industripolitisk plattform.

Energi- og industriplattformen viser de store mulighetene Norge har for å realisere våre industrielle ambisjoner, samtidig som vi når klimamålene for 2030 og bevarer og skaper arbeidsplasser som sikrer velferden i landet vårt. Rapporten sier også hva organisasjonene mener næringslivet trenger for å utløse dette potensialet hos bedriftene.

– Norge som energi- og industrinasjon står ved et veiskille. Klima- og energiomstillingen skyter fart, og det innebærer både muligheter og utfordringer for Norge. Fremtidens verdiskaping, arbeidsplasser og eksport avhenger av at vi nå tar riktige og kloke valg, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

– Det ligger et stort potensial for sysselsetting og arbeidsplasser i de industrielle ambisjonene i denne plattformen. Norsk arbeidsliv kjennetegnes av et generelt høyt kompetansenivå. Vi har fagarbeidere i verdensklasse. Tilgang på riktig kompetanse en forutsetning for å lykkes med ny industrisatsing og klimaomstilling, sier LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

Administrerende direktør Stein Lier-Hansen i Norsk Industri sier at det at partene står sammen bør gi rapporten høy legitimitet, og forventer at det politiske Norge vil omfavne rapporten. Han inviterer til dugnad for å øke verdiskapingen.

– Dette er en viktig plattform som igjen viser at det ikke er noen motsetning mellom å videreutvikle industrien i Norge og samtidig ta hensyn til klimamålene i Parisavtalen. Rapporten viser også hvordan vi kan videreutvikle Norge som industri- og velferdsnasjon, men vi trenger rammevilkår som gjør dette mulig. Da kan vi skape nye, grønne arbeidsplasser, vi kan sikre handelsbalansen mot utlandet, og sikre at Norge og resten av verden tar i bruk ny teknologi som vi må ta i bruk dersom Paris-målene skal nås, sier Lier-Hansen.

Organisasjonene etterlyser en dugnad der følgende må stå sentralt:

  • Ambisjonsnivået i energipolitikken fremover må stimulere til en ambisiøs industrisatsing. Dette krever forsterking og opprusting av kraftnettet, økt fornybar kraftproduksjon – vind, vann og sol – og nye grep og virkemidler for energieffektivisering.
  • Tilgang på fornybar kraft til konkurransedyktige priser er ett av norsk industris fremste konkurransefortrinn. Politikken må ta høyde for at utviklingsbanen for kraftetterspørsel ender på de høye anslagene i NVEs og Statnetts analyser. Rikelig krafttilgang er en avgjørende forutsetning for at mange industrielle initiativer skal bli realisert.
  • Videreutviklingen av et sikkert og effektivt norsk kraftsystem må baseres på prinsipper om bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsomhet, men må gi reell mulighet til at produksjonen kan oppskaleres i forhold til etterspørselen og at utviklingen av kraftnettet kan skje raskere enn det som er mulig i dag.
  • Vellykket klimaomstilling og ambisiøs industrisatsing krever en helhetlig elektrifiseringsstrategi som kobler industrielle muligheter, klimamål og utbedringer i kraftsystemet.

> Last ned Felles energi- og industripolitisk plattform