Positivt med ny finansieringsordning – klare råd til regjeringen fra Norsk Industri

Penger i krukke med en plante som vokser

Foto: AdobeStock

Etter Stortingsvedtaket om at det skal innføres en ny finansieringsordning for grønne industriprosjekter, har Nærings- og fiskeridepartementet laget en høring om ordningen.

Regjeringen ønsker innspill til ny finansieringsordning for grønn industri

Norsk Industri og NHO har involvert mange medlemmer i utarbeidelsen av høringssvaret, og fått mye respons og mange gode synspunkter på utformingen av ordningen.  

- Når en ny ordning utvikles er det viktig at den er komplementær til resten av virkemiddelapparatet. Ordningen må utvikles slik at den støtter opp under skalerende bedrifter som pga manglende pantesikkerhet ikke har lett for på kort sikt å få vanlige banklån, sier fungerende administrerende direktør Knut E. Sunde. 

Ordningen vil bidra med finansiering av prosjekter med høyere risiko enn det som er akseptabelt under Alminnelig garantiordning under Eksfin, og vil kunne inneholde et statsstøtteelement. Her treffer heller ikke Nysnø og Innovasjon Norges eksisterende ordninger. 

Målgruppen bør være bedrifter og industrielle prosjekter som forventes å gi betydelige bidrag til norsk eksport og klimagassreduksjoner, direkte eller indirekte. Ordningens nedslagsfelt bør være innenfor alle deler av aktuelle verdikjeder, herunder produksjon av ferdige produkter, deler, tekniske løsninger og innsatsfaktorer. 

Ordningen bør gjelde fra tidspunktet der en industribedrift allerede har utviklet og kvalifisert sine produkter, og der det er behov for å oppskalere produksjon. Behovet for ordningen ligger først og fremst i at vanlige banker ikke ønsker å gi lån til industriprosjekter i en slik oppskaleringsfase, der behovet for sikkerhet er stort, men der mulighet for sikkerhet er begrenset. Dette gjelder for eksempel ved behov for brofinansiering før det har kommet en kontantstrøm som kan gi sikkerhet for lånet, ved oppbygging av produksjon eller ved behov for leveransegaranti til kunden når virksomheten ennå ikke har levert produkter, eller mangler likviditet.

Ordningen bør kunne bidra med garantier, lån, eller begge deler. Norsk Industri minner om den korte tiden som gjenstår til 2030 og den høye hastigheten vi ser i mange andre land har for å kutte utslipp og utvikle konkurransedyktige løsninger for dette. Denne nye ordningen vil kunne være en viktig ordning for utvikling av norsk grønn industri, og krever hastighet i utvikling og gjennomføring. 

Les innspillet fra Norsk Industri og NHO