Nytt kapittel for grønn omstilling i prosessindustrien

Håvard Moe, teknologidirektør i Elkem ASA

Håvard Moe, teknologidirektør i Elkem, leder styringsgruppen i Prosess21. Foto: Norsk Industri

Strategiforumet Prosess21 ble etablert i 2018 for å bidra til utslippskutt i prosessindustrien. Styringsgruppen har nå fått en ny sammensetting og et nytt mandat som speiler Norges forpliktelse til å nå klimamålene innen 2050.

Norsk Industri har deltatt i Prosess21 helt siden starten. Etter en lang pause i arbeidet er nå nytt mandat fra regjeringen utformet. Prosess 21 hadde oppstartsmøte 23. februar hos Nærings- og fiskeridepartementet.

Den nye styringsgruppen ledes av Håvard Moe, teknologidirektør i Elkem og består av ledere fra industri, forskning og partene i arbeidslivet. Prosess21 tilknyttes også en referansegruppe med sentrale etater fra virkemiddelapparatet.

Prosess21 har vist seg som viktig og god trepartsarena for utformingen av rammebetingelser og politikk for prosessindustrien. Som det skrives i pressemeldingen:

Prosess21 skal gi myndighetene og industrien råd om hvordan vi kan redusere klimagassutslipp fra prosessindustrien i tråd med overgangen til et lavutslippssamfunn i 2050, samtidig som det legges til rette for bærekraftig omstilling, vekst og verdiskaping.

> Les mer her (regjeringen.no)

  • Ole Børge Yttredal
  • Direktør energi- og miljøavdelingen
  • Pressebilder