Krav om hybridkabler er et blindspor

Folk i Nexans

Foto: Nexans Norway

Havvindsatsingen ser ut til å bli dyrere enn forventet. Den tverrpolitiske enigheten om satsingen slår nå sprekker. Norsk Industri mener vi Norge fortsatt må "kjøre på".

Kraftige merkostnader skal føre til debatt, og det er helt naturlig at flere politikere nå stiller spørsmål ved overskridelsene. Men landet vårt trenger sårt med kraft og det raskt, slik Energikommisjonen enstemmig vedtok nylig. Bidraget fra havvind er derfor helt nødvendig, alternativer som bidrar vesentlig finnes ikke. Politikere kan godt stoppe enkeltprosjekter på statsbudsjettet som sprekker på pris, men vi bør ikke utsette en havvindsatsing som er helt livsnødvendig for industriutvikling i bred forstand og for landets evne til å nå klimamålene.

Som for all annen ny fornybar kraftproduksjon trenger også havvind drahjelp i en oppstartsfase. Ser vi rundt oss er dette regelen for ny kraftproduksjon. Risikoavlastning og gunstige betingelser må til i i starten. Vi har gode tradisjoner for dette også i Norge ved å tilrettelegge for skatteregimer som tilgodeser ny investering i kraftproduksjon. Andre virkemidler som er brukt er sertifikatmarkedet for landbasert vind i Norge og Sverige.

Hybridkabler er et blindspor

Som energiministeren redegjør for i DN 1. juni er det også et blindspor at vi nå skal peke på såkalte hybridkabler for de to aktuelle utbyggingene som en bedre løsning. Hybridkabler, som i realiteten er nye utenlandskabler, gir dyrere strøm for fastlands-Norge. En slik løsning vil medføre at vi taper mye tid. Regelverk for hybridkabler er ikke på plass hverken i Europa eller Norge.

Modellen med hybridkabler innebærer en skjult subsidie der det legges opp til at inntekter fra transmisjonsnettet (flaskehalsinntektene) tilfaller eier av vindparken. Dette gir dyrere strøm for fastlands-Norge. Ringvirkningseffekten av dette er det ikke tatt hensyn til i NVE sine samfunnsøkonomiske beregninger. Selv med hybridkabler er en statlig risikoavlastning nødvendig, det er IKKE riktig at en havvindpark "står på egne ben" med en hybridløsning.

Noe må gjøres

Kostnadene ved ikke å gjøre noe er formidable. Vi vil ikke nå klimamålene våre, og et samfunn med skyhøye uforutsigbare kraftpriser er et dårlig sted for industribygging. Som vi har sett det siste året er kraftprisen også helt avgjørende for inflasjon, rentesetting og kronekurs. Skal dette bringes under kontroll må vi sørge for at vi raskt får bedret den nasjonale kraftbalansen.

– Det er viktig for seriøsiteten at havvindsatsingen fortsatt har bredt politisk flertall, da både havvindutbyggere og fastlandsindustrien baserer sine fremtidsplaner på dette, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.  

Han vil gjerne utfordre Høyre og Venstre på hva de egentlig vil når de trekker frem hybridløsning.

– Også en hybridløsning er blitt vesentlig dyrere og vil koste skattebetalerne penger på kort sikt, sier han.