Energipolitikk for arbeid, omstilling og trygghet i urolige tider

Olje- og energiminister Terje Aasland på Offshore Strategikonferansen i Stavanger 4. april 2022. Foto: OED

Olje- og energiminister Terje Aasland på Offshore Strategikonferansen i Stavanger 4. april 2022. Foto: OED.

Regjeringen la fredag 8. april frem sin tilleggsmelding om energipolitikk. Rikelig krafttilgang er en nødvendig betingelse for at vi skal nå klimamålene våre og få til den industrielle utviklingen som vi alle ønsker. Da må vi ha et kraftmarked som fungerer slik at vi fortsatt har rikelig krafttilgang og rimelige priser slik det understrekes i Hurdalsplattformen.

Ambisjonene gjentas i meldingen, og det er bra at regjeringen erkjenner de reelle problemene med skyhøye kraftpriser vi nå står overfor når de skriver at "årsaken til kraftsituasjonen 2021-2022 er sammensatt, og skyldes både midlertidige og mer varige endringer i kraftmarkedene. Situasjonen har blitt forsterket av Russlands militære invasjon av Ukraina".

– Denne vurderingen deler vi fullt og helt. Nå gjenstår det å bruke rett medisin slik at vi kan få løst den akutte situasjonen raskt. Mange av disse spørsmålene kan Energikommisjonen gi svar på. Norsk Industri er opptatt av at det også må ses på om dagens markedsdesign er hensiktsmessig i forhold til de raske endringene vi ser rundt oss. Energikommisjonen skal også anbefale tiltak for raskere kraftutbygging. Vi merker oss at regjeringen også legger opp til å se på hvordan disponeringen av vannkraftmagasinene innvirker på kraftbalanse og prissetting i kraftmarkedet. Det er fornuftig, sier Stein Lier-Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri.

Norsk Industri har lenge hevdet at det fremdeles er et stort potensial for opprustning og utvidelse av vannkraftverkene, herunder tilpasning til større nedbørsmengder. Regjeringen understreker at omleggingen av skattesystemet for vannkraftproduksjon legger til rette for lønnsomme investeringer i opprustning og utvidelse av vannkraft.

– I stortingsbehandlingen må dette forsterkes slik at det stilles krav om at det raskt investeres i gryteklare prosjekter. Dette er sannsynligvis det viktigste tiltaket på kort sikt. Og det er liten tvil om at konsesjonsbehandlingstidene kan sterkt reduseres, sier Lier-Hansen.

Havvind vil utgjøre det vesentlige bidraget til den framtidige energiforsyningen og er en stor mulighet for industriell utvikling for leverandørindustrien. Regjeringen sier i meldingen at de vil arbeide for å effektivisere konsesjonsprosessen og korte ned tiden frem mot bygging av havvind, slik at de første havvindprosjektene kan være i drift før 2030.

Norsk Industri deler regjeringens vurderinger, selv om de ikke er konkrete på hva som skal til for å korte ned tiden frem mot bygging av havvind. Det er viktig at regjeringen nå fortsetter dialogen med partene i arbeidslivet og aktørene slik at vi kommer fram til gode tiltak som bidrar til forsering av investeringene.

– Det ligger en rekke andre forslag og føringer i energimeldingen. Vi kommer tilbake med kommentarer når vi har fått sett nærmere på disse, avslutter Lier-Hansen.

Tilleggsmeldingen og energimeldingen som den forrige regjeringen la fram vil bli behandlet i Stortinget i løpet av våren.

> Les mer her (regjeringen.no)

  • Ole Børge Yttredal
  • Direktør energi- og miljøavdelingen
  • Pressebilder