Amazing Grazing: Bærekraft og verdiskapning

Publisert

Rosa Bergslid fra NORSØK

En dame som holder foredrag.

Kan norsk saueoppdrett bidra til å nå noen av FNs bærekraftsmål? Det er ett av mange spørsmål forskningsprosjektet Amazing Grazing stiller. Rose Bergslid fra NORSØK sa på Ulldagen 2021 at et viktig mål er å styrke verdiskapingen for kjøtt og ull både for sauebonden, men også for foredling og salg.

Bærekraft står sentralt, men utfordringen er at det ikke er en felles forståelse i landbruket for hva bærekraftbegrepet innebærer for næringen. Prosjektet skal få frem kunnskap om hvordan sau i norsk utmark bidrar til en bærekraftig utvikling. Kjøtt og ull fra norske sauer kommer fra gårder med ulikt ressursgrunnlag, ulike driftsopplegg og ulik bruk av ressurser.

Bergslid fortalte at Amazing Grazing er et fireårig prosjekt som er finansiert av Forskningsmidler for jordbruk og matindustri, og det deltar over 30 forskjellige næringsaktører i alle deler av verdikjeden for kjøtt og ull. Prosjektet blir ledet av NIBIO Tingvoll med forskere fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Forbrukerforskningsinstituttet SIFO ved OsloMet og Norsk senter for økologisk landbruk (NORSØK).

Populær utstilling på Ulldagen 2021. Foto: Norsk Industri.

- Vi ønsker å lage en felles plattform og guidelines for Norge for hva som er bærekraftig landbruk. Noen faktorer som bidrar positivt til gårdens bærekraft kan være bruk av utmark, en lav andel av fôr til drøvtyggere som er egnet til menneskemat, bruk av lokale, utryddingstruede raser og drift som fremmer biologisk mangfold, sa Rose Bergslid.

Prosjektet skal også omfatte rammevilkårene for denne del av næringen, blant annet hvordan blir den påvirket av politiske og økonomiske vilkår. Kunnskapsformidling og deltagelse i debatten er viktig for Amazing Grazing. Prosjektet ønsker å påvirke diskusjonen rundt bærekraft, media sin omtale av det og hvordan politikk blir formet. Å formidle til dels kompliserte vurderinger på en lettfattelig måte, som fremmer en bedre forståelse av beitedyrs plass i norsk natur, betydning for klima, og for god ressursutnyttelse – er sentralt for at prosjektet skal lykkes