Må få på plass tiltak som kan opprettholde aktivitet i olje- og gassnæringen

Publisert

Finanskomiteen på Stortinget har nå behandlet og støttet med et massivt flertall viktigheten av at regjeringen vurderer tiltak knyttet til den krevende situasjonen oljeindustrien er inne i.

Komiteen ber regjeringen om å raskt komme tilbake med en vurdering av tiltak som kan opprettholde aktivitet i sektoren gjennom den krisen industrien er inne i.

Sammen med industriaktører og LO var adm. dir. Stein Lier-Hansen i Norsk Industri nylig i møte med finansministeren hvor det ble fremlagt og begrunnet forslag til endringer i rammebetingelser som kan være avgjørende for å skape aktivitet hos leverandørindustrien.

Sist fredag sendte samarbeidsarenaen Konkraft en uttalelse med konkrete forslag til tiltak for næringen som er sterkt rammet både av corona utfordringer og svært lav oljepris. Denne uttalelsen ble også fullt ut støttet av Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). Konkraft består av Norsk olje og gass, Norges Rederiforbund, LO, Fellesforbundet, Industri Energi og Norsk Industri.

KonKraft foreslår bl. a. følgende:

Regjeringen må på kort sikt vurdere endringer i rammebetingelsene. Formålet med endringene må være verdiskapning og sysselsetting i Norge. Det haster med tiltak som kan holde hjulene i gang i rederiene og leverandørindustrien. Olje- og gasselskapenes kontantstrøm og likviditet er helt avgjørende for å opprettholde aktiviteten og investere i nye utbygginger. En midlertidig endring i petroleumsskatteregimet med direkte utgiftsføring vil kunne virke raskt, og må vurderes. Tiltakene må utformes målrettet og tidsbegrenset, og forutsette ny aktivitet, samt opprettholde pågående aktivitet.

Finanskomiteens flertall, alle unntatt medlemmet fra Miljøpartiet De Grønne, skrev følgende i forbindelse med behandlingen av forslaget:

«Flertallet, har merket seg at flere store aktører på norsk sokkel har utsatt viktige investeringsprosjekter som følge av virkningene av korona-pandemien og fallet i oljepris og etterspørsel. Aktiviteten på norsk sokkel er svært viktig for leverandørindustrien med små og store bedrifter over hele landet. Disse bedriftene og denne kompetansen er også viktig på kort og lang sikt for å utvikle ny grønn teknologi. Derfor mener flertallet at det er avgjørende å holde aktiviteten oppe i olje- og gassrelatert industri gjennom denne krisen.»

Flertallet understreker viktigheten av at regjeringen vurderer tiltak knyttet til denne situasjonen, og at regjeringen vil komme raskt tilbake med en vurdering av disse spørsmålene. Flertallet legger til grunn at regjeringen kommer tilbake til Stortinget med en sak som omhandler disse vurderingene så snart som mulig. Flertallet mener det må skje før framleggelsen av revidert nasjonalbudsjett.

Det er gledelig å registrere at nesten samtlige partier på Stortinget står bak oljeindustriens sterke ønske om å opprettholde aktivitet gjennom nye prosjekter slik at vi ivaretar aktivitet i hele verdikjeden, unngår at leverandørkjeder forvitrer, unngår oppsigelser, og sikrer at kompetanse vedlikeholdes og at den videreføres til nye generasjoner.

Vi håper at regjeringen er raske med å vurdere og foreslå tiltak for denne viktige industrien, sier Runar Rugtvedt, bransjesjef i Norsk Industri Olje & Gass.

> Les KonKrafts uttalelse