Sterke krefter går sammen om å etablere Biomarint forum

Publisert

Snorklipping ved lansering av Biomarint forum

Biomarint forum ble åpnet av fiskeri og havminister Bjørnar Skjæran. Foto: Norsk Industri

20. september ble Biomarint forum lansert. Biomarint forum skal sørge for at vi drar maksimalt nytte av de mulighetene Norge har som fiskeri- og havbruksnasjon.

Det er LO med forbundene NNN, Industri Energi, Fellesforbundet, Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund, NHO med Sjømat Norge og Norsk Industri, samt Norges Fiskarlag og Fiskebåt som nå går sammen i Biomarint forum. Sammen representerer disse organisasjonene det brede spekteret av sjømatbedrifter, leverandørbedrifter og arbeidstakere, fiskere, rederier og sjøfolk i hele den biomarine verdikjeden.

Målet med forumet er at man lettere kan føre felles politikk på vegne av organisasjonene på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden som er involvert i sjømatnæringen. 

Norge må lede an

I Norsk Industri er vi vant med å jobbe i verdikjeder. Vi gjør tilsvarende i KonKraft og Maritimt Forum. Innen olje, maritim og oppdrett har vi tre solide klynger med mye merverdi og gode ringvirkninger. Vi deltar i arbeidet for å oppnå merverdi og ta krevende diskusjoner med hverandre.

Norsk Industri har flere medlemmer innen det biomarine, i tillegg til en stor leverandørindustri. Vi er opptatt av å utnytte alle mulighetene som ny teknologi kan gi oss, og at vi tester dette ut i Norge. Vi trenger en stor fiskerinæring, mer tang og tare mm., og ikke minst en oppdrettsnæring som videreutvikler seg ettersom kravene fra omverden tiltar. Det betyr at vi trenger en oppdrettsnæring på land, lukkede løsninger i fjordene og oppdrett til havs. Alt dette krever nyutvikling, der vil leverandørindustrien kunne bidra og strekke seg. Alle bransjer er litt konservative, men alle trenger å strekkes.

– Hvis vi ikke gjør nyvinningene i Norge, vil andre land lede an kappløpet, og da mister vi terreng. Vi ser frem til tettere samarbeid i tiden fremover, sier Knut E. Sunde, direktør i Norsk Industri.

> Les mer på nho.no

For ytterligere informasjon, ta kontakt med:

Jørn Prangerød, daglig leder, Biomarint forum. Tlf. 922 33 897, e-post .