Norsk Industri på høring om grunnrenteskatt på havbruk

Publisert

Bransjesjef Stål Heggelund i Norsk Industri deltok på høring om grunnrenteskatt på havbruk.

Bransjesjef Stål Heggelund i Norsk Industri deltok på høring om grunnrenteskatt på havbruk. Foto: Norsk Industri

Mandag 17. april deltok Norsk Industri på stortingshøringen om grunnrenteskatt på havbruk i finanskomiteen.

Norsk Industri var representert ved bransjesjef Stål Heggelund. I sitt innlegg vektla Heggelund på at lukkede løsninger bør unntas grunnrenteskatt, konsekvensene forslaget har for prosjektene med utviklingstillatelser og konsekvensene dette kan ha for realisering av havbruk til havs.

Norsk Industri er primært negativ til grunnrenteskatt på konvensjonelt havbruk. Sekundært mener vi at det er flere endringer som må gjøres for å redusere de negative konsekvensene dette vil ha på arbeidsplasser, investeringer og teknologiutviklingen i bransjen. Investeringer for 40 milliarder er satt på vent, nedskalert eller avviklet siden 28. september 2022.  Konsekvensene av dette er svært store for leverandørindustrien og situasjonen kan ikke fortsette.

Norsk Industri fokuserte på følgende:

  • Prosessen rundt innføring av grunnrenteskatt har vært sterkt kritikkverdig. Usikkerheten som er skapt har gjort at investeringer for 40 milliarder er blitt frosset eller kansellert det siste halvåret.

  • Norsk Industri mener bortfallet av risikoavlastning som følge av verdifallet i utviklingstillatelsene må kompenseres. Videre må pantegrunnlaget for utviklingstillatelsene reetableres, slik at selskapene har mulighet til å finansiere prosjektene i tråd med det som var tilfellet når utviklingskonsesjonene ble gitt.

  • Utviklingstillatelsene bør inkluderes i grunnrenteskatten fra første dag, hvis man velger å underlegge de konverterte konsesjonen grunnrenteskatt. Da kan aktørene få fradrag for investeringer. I tillegg må det gis et reelt fradrag for allerede gjennomførte investeringer.

  • Utformingen av grunnrentebeskatning av havbruksnæringen må skje på en slik måte at den sikrer en bærekraftig utvikling av næringen. Bærekraftig produksjon gir høyere drifts- og investeringskostnader, men det er gjentatte ganger vist at slik oppdrettsteknologi kan skape overlegne biologiske resultater over tid. Fritak fra grunnrenteskatt vil utligne lønnsomhetsforskjellene mellom teknologi som leverer mer bærekraftig produksjon og eksisterende løsninger.

  • Dagens lovforslag inkluderer ikke HTH. Dette gir stor usikkerhet om fremtidig skattlegging av HTH og vanskeliggjør finansieringen av nødvendige investeringer – noe som setter realiseringen av HTH på norsk sokkel i fare. Grunnrenteskatt på HTH bør innføres fra dag én.

  • Stabile og forutsigbare rammebetingelser er avgjørende. For å sikre like konkurransebetingelser bør det innføres en nøytral kontantstrømbasert grunnrenteskatt uten bunnfradrag hvor det løpende utbetales negativ grunnrenteskatt.

> Les vårt skriftlige innspill her

> Følg saken (stortinget.no)

Kristoffer Alexander Rolland