Havbruksnæringen kan gi nye arbeidsplasser i leverandørindustrien

Publisert

Personer foran Stortinget

Medlemmene i Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster representerer en stor andel av leverandørindustrien som satser langsiktig mot havbruksnæringen. Dette bildet ble tatt da en felles delegasjon var i Oslo tidligere i år. F.v.: Ole D. Kvilhaug, Andreas Heskestad, Tord Ludvigsen, Eivind Helland, Kjartan Gilje, Stål Heggelund, Arne Vagle og Lars Laukeland. Foto: Norsk Industri.

Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster foreslår strakstiltak som kan dempe korona-krisen i norsk økonomi.

Leverandørnæringene til petroleum, maritim og andre havbaserte sektorer har allerede tusenvis av permitterte medarbeidere, og kan forventes å få flere titusen permitteringer innen kort tid. Globale forventninger om oljemarkedet de neste et til to årene tilsier at det kan ta tid før markedene for leverandørnæringene tar seg opp igjen.

Det er helt nødvendig med offentlige tiltak som ikke bare finansierer de som mister jobben, men som også kan skape nye arbeidsplasser. Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster ønsker strakstiltak for å styrke den havbaserte leverandørnæringen og erstatte tapte arbeidsplasser. 14 «gryteklare» havbruksprosjekter med en total investeringsramme på over 10 milliarder kroner kan sysselsette 7000 årsverk i byggeperioden og 2000 årsverk i kommersiell drift.

I et innspill til Nærings- og fiskeridepartementet peker Norsk Industri og Stiim Aqua Cluster på fem strakstiltak som kan bidra til å dempe bortfallet av arbeidsplasser som vil komme i industrien i tiden fremover, og samtidig styrker innovasjon og utvikling for bærekraftig vekst i havbruksnæringen. Med kortsiktige tiltak menes tiltak som kan iverksettes innen seks måneder.

«Gryteklare prosjekter»

Foreløpig kartlegging viser 14 store prosjekter innen havbruksnæringen som er klare for oppstart i 2020 dersom myndighetene gir nødvendige tillatelser eller korter ned saksbehandlingstiden hos sektormyndigheter. De 14 prosjektene har en total investeringsramme på 10 milliarder kroner og vil kunne bidra til viktig sysselsetting og sette fart på norsk økonomi. Havbruk er allerede definert som et nasjonalt satsingsområde for utvikling av miljøvennlig og bærekraftig norsk industri.

Utviklingstillatelser

– Det er mange søknader om utviklingstillatelser for havbruk som ennå ikke er avklart hos departementet, og slike prosjekter vil skape aktivitet i industrien og bør prioriteres, sier leder i Stiim Aqua Cluster, Andreas Heskestad.

Det er spesielt viktig å teste ut nye teknologikonsept for havbruk i mer vær- og bølgeeksponerte lokaliteter for å kunne utvikle en bærekraftig havbruksnæring i nye områder utenfor kysten av Norge.

Godkjenning av flere utviklingstillatelser vil skape sysselsetting og nye arbeidsplasser over hele landet. Dette er også en unik mulighet til å styrke omstilling av verdensklasse kompetanse og teknologi fra olje og gass til en av Norges viktigste næringer fremover – havbruksnæringen.

Tillatelser til landbaserte anlegg

Som resten av havbruksnæringen, er også utvikling av havbruk utenfor kysten helt avhengig av at det bygges betydelig ny kapasitet for landbasert produksjon av mer liten laks, også kalt smolt som settes ut i havbruksanlegg når den er tilstrekkelig stor. Norsk Industri og Stiim mener regjeringen bør sørge for fortgang i saksbehandlingen for søknader om landbaserte anlegg for smolt, postsmolt og matfisk.

Større landbaserte oppdrettsprosjekter vil gi leverandør- og servicenæringen arbeid og sikre næringen tilgang på smolt og storsmolt. Bare i Ryfylke er det planer om å investere nærmere 1,3 milliarder. de neste to-tre årene.

Havbruk til havs tiltakspakke

– En tiltakspakke for kunnskap og teknologi for oppdrett i eksponerte områder vil skape aktivitet i leverandørindustrien til olje- og gassektoren. Disse står i en krevende omstillingsfase, og kunnskap fra denne bransjen er det som gjør at Norge vil lykkes med havbruk til havs. Denne kompetansen må vi ta vare på før den forsvinner, mener fagsjef Stål Heggelund i Norsk Industri.

En tiltakspakke kan omfatte utvikling av konsepter, standardisering og teknologi for eksponert havbruk, og den kan omfatte midler til mulighetsstudier, utvikling av simuleringsverktøy og prototypetester. Tiltakspakken kan også omfatte støtte til studier som ser på sambruk mellom havvind og havbruk til havs, støtte til vitenskapelig dokumentasjon og forskning innenfor temaet, utredning av eksportmuligheter og arbeid for å utvikle en bransjestandard for eksponert havbruk.

Arctic Offshore Farming-konseptet er designet av Aker Solutions. Skjermbilde: Norway Royal Salmons produktark som presenterer konseptet.

Lisensordning for lukkede og semi-lukkede anlegg i sjø

Leverandør- og servicenæringen har utviklet løsninger for lukkede og semi-lukkede anlegg i sjø som ikke har påvirkning på vill laksefisk, liten rømmingsfare og lave utslipp av næringssalter.

For å øke aktiviteten i industrien mener Stiim Aqua Cluster og Norsk Industri det bør etableres en ny lisensordning som stimulerer havbruksaktører til å investere i denne type teknologi. Dette vil kunne styrke bærekraftig vekst i fjordene i hele landet.

Teknologiutviklingstillatelser

Et mer langsiktig tiltak som kan iverksettes i løpet av året er etableringen av teknologiutviklingstillatelser (TU-tillatelser) slik at oppdrettere og utstyrsleverandører i fellesskap kan utvikle teknologi for havbruk til havs. Slike tillatelser kan etableres som særskilt ordning for inntil 15 år av gangen for uttesting av ny teknologi.

– Det er allerede kartlagt en rekke eksponerte lokaliteter langs kysten av Norge. Disse blir i dag ikke brukt på grunn av begrensninger i utstyr og teknologi, men TU-tillatelser vil gjøre at industrien kan ta områdene i bruk, sier styreleder i Stiim Aqua Cluster, Erlend Sødal.

Utfordringer for tidligfaseselskaper

Gründerselskaper og tidligfaseselskaper står i disse dager overfor store utfordringer, og flere står i fare for å gå konkurs dersom det ikke tas grep nå.

Prosjekter stopper i disse dager opp på grunn av kapitalmangel, og prosjekter i kommersialiseringsfasen stopper opp på grunn av reiserestriksjoner.

– Vi mener derfor Innovasjon Norge må få mer midler og et bredere mandat for å sikre at havbruksnæringen ikke mister mye av innovasjonskraften som er bygge opp de siste årene, sier daglig leder i Blue Planet AS, Eivind Helland.

Han frykter at innovative og levedyktige idéer kan forsvinne i konkurser og oppfordrer derfor Innovasjon Norge til å etablere et spesifikt fond for tidligfaseselskaper innen havbruksnæringen.

Fakta

Stiim Aqua Cluster er en akvateknologiklynge med ca 75 medlemsbedrifter fra hele Norge. Klyngens medlemmer er teknologibedrifter fra ulike bransjer, oppdrettere og havbruksrelaterte virksomheter, gründerselskaper, kapitalmiljøer og forsknings- og utdanningsinstitusjoner. Klyngen administreres av Blue Planet AS

Norsk Industri er den største landsforeningen i Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) og representerer et stort mangfold av bedrifter over hele landet.