Rapport om regulering av radioaktiv forurensning

Publisert

Illustrasjon av mur inn i et fjell

Illustrasjon: Direktoratet for Stråleverk og Atomsikkerhet.

Norsk Industri har fått utført en rapport om regulering av naturlig forekommende radioaktive stoffer.

Last ned NCC-rapporten her

Les mer om rapporten her

Naturlig forekommende radioaktive stoffer (NORM) følger ofte med i industriprosesser ved håndtering av store mengder naturlige råvarer, for eksempel i ulike typer prosessindustri og olje- og gassnæringen. Alle virksomheter hvor det kan forekomme radioaktiv forurensning over fastsatte grenseverdier må søke om tillatelse etter forurensningsloven fra Direktoratet for Stråleverk og Atomsikkerhet (DSA).

Norsk Industri har fått tilbakemeldinger om at dagens regelverk medfører utfordringer for landbasert industri, fordi grenseverdiene i den norske forskriften er svært lave. Norsk Industri har derfor bedt det tyske selskapet Nuclear Control & Consulting om å utarbeide en rapport som vurderer det norske regelverket opp mot internasjonale standarder, europeiske direktiver og regelverk i andre europeiske land.

Én hovedkonklusjon i rapporten er at grenseverdiene i den norske forskriften er ekstremt lave mht. totale utslipp per år, sammenlignet med regelverk som gjelder i andre land. Dette fører blant annet til at industri som håndterer store volumer med råvarer kan overstige grenseverdier for totale utslipp per år, selv om utslippene ligger godt under konsentrasjonsgrensene og ned mot bakgrunnsnivå. Dette kan gi utfordringer blant annet fordi konsentrasjonene av radioaktivitet i støv, materialer, mv. så lave at det er vanskelig å få tak i tilstrekkelig prøvetakingsmateriale til å kunne fastsette grenseverdier i en tillatelse og evt. utarbeide måleprogram og rapportere opp mot grenseverdiene. En annen hovedkonklusjon er at regelverket i ulike europeiske land er svært forskjellig. Utfra rapporten kan det synes som om alle europeiske land regulerer naturlig forekommende radioaktive stoffer ulikt, både når det gjelder grenseverdier og innretning av forskriftskravene.

De nordiske strålevernmyndighetene har også nylig samarbeidet om en rapport som sammenligner regelverk for naturlig forekommende radioaktive stoffer.
Denne rapporten finner du på DSAs nettsider.

Norsk Industri vil nå be om møte både med norske strålevernmyndigheter og EU-kommisjonen for å diskutere mulighetene for å få til en bedre harmonisering av regelverk og grenseverdier i Europa.

Gunnar Grini, bransjesjef Gjenvinningsbransjen