Bransjeforeningen

Bransjeforeningen skal representere Elektro- og energibransjen i dialog med myndigheter, politiske miljøer og andre relevante aktører.

Bransjeforeningen har 238 medlemmer, og det har vært økende over tid. Bransjeforeningen ledes av et bransjestyre med følgende medlemmer:

STYRETS SAMMENSETNING:

 • Lars Nermoen, NEL (styreleder)
 • Nine Andresen, Moreld Apply (nestleder)
 • Øystein Stjern, IKM
 • Ketil Opstad, Nexans
 • Elizabeth Heuch Olbjørn, ABB
 • Jo Kjetil Krabbe, Aker Solutions

Valgkomité:

 • Arne Hammer, Aker Solutions
 • Astrid Aadnøy, Moreld Apply
 • Nils Klippenberg, Siemens

Vannkraftforum

Vannkraftforum er et eget bransjeforum for leverandørene til vannkraftindustrien. Les mer om forumet

I tillegg er bedrifter og administrasjon i Norsk Industri representert i strategiske, bransjerelaterte og næringspolitiske oppgaver som: 

 • Standardisering/NEK/Landstrømforum
 • Europacable
 • Elektroforum(sammen med Fornybar Norge, NELFO, Elektroforeningen og RIF)
 • NEMKO (deltar i stiftelsesstyret)
 • SINTEF Energi
 • Energi21
 • Renas
 • med flere

2022 og 2023 har vært preget av krigen i Ukraina, energisituasjonen i Europa (Norge inkludert), varierende og veldig høye strømpriser og klimaendringer. I tillegg til at pandemi og effekter av denne ikke er over. Bransjeforeningen skal bidra til å skape et godt faglig miljø for medlemmene, eksisterende – og nye. "Det grønne skiftet" representerer store utfordringer og muligheter for bransjen, eks.: elektrifisering og digitalisering.  Bransjeforeningen skal bistå i dette arbeidet ved informasjonsutveksling, standardiseringsarbeid, rekruttering av fagfolk, møter og seminarer o.l.  Bransjeforeningen skal være møteplassen der medlemmene kan drøfte og utrede saker som er aktuelle og vesentlige for bransjens muligheter, nasjonalt og internasjonalt.

Elektroteknisk industri i Norge er sammensatt av en håndfull store bedrifter og et betydelig antall mellomstore og mindre virksomheter. Fundamentet er Norges tradisjonelle posisjon som en av verdens ledende vannkraftnasjoner. Elektroteknisk industri har vært med siden utbyggingen av våre vannkraftressurser tok til for mer enn 100 år siden. Med dette som grunnlag har industrien utviklet sin virksomhet til nye og beslektede områder.

Det internasjonale markedet for elektrotekniske produkter vil vokse i overskuelig fremtid. For å kunne betjene dette markedet må et lands elektrobransje ha særlige nasjonale forutsetninger. For norsk elektroteknisk industri har disse forutsetningene i årtier vært forankret i utnyttelse av våre vannkraftressurser, i de siste tjue til tretti år også i olje- og gassutvinning til havs. Disse ressursene foreligger ennå i store mengder og kan gi grunnlag for ny vekst.

Elkraft er, ved siden av olje- og gassteknologi, et av de få områder der Norge er blant de teknologisk ledende i verden. Virksomheten er historisk forankret i et hjemmemarked med betydelige markedsmessige og teknologiske utfordringer.

Vannkraftgeneratorer, transformatorer, kabler, likeretteranlegg for elektrolyse og bygging av overføringssystemer for elektrisk kraft er områder der norsk elektroteknisk industri har hatt og har en teknologisk spisskompetanse, en posisjon det knyttes store utfordringer til å opprettholde.

Belysningsprodukter, produkter innen elektrovarme og elektrisk styring, regulerings-og installasjonsmateriell - er andre områder der norsk elektroteknisk industri har opparbeidet seg en betydelig posisjon, nasjonalt så vel som internasjonalt.

Norsk elektroteknisk industri satser på utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Bredde i hjemmemarkedet og konsentrasjon omkring nisjeområder på det internasjonale området er fundamentet.

Sterk satsing på FoU kombinert med et oppegående hjemmemarked og konkurransedyktige ordninger for eksportfinansiering, vil gi nødvendige forutsetninger for økt internasjonalisering.