Om bransjen

Foreningen skal være et talerør på vegne av næringen i forhold til myndigheter og politiske miljøer, forvaltningsorganer, forskningsinstitutter, andre bransjeforeninger og interesseorganisasjoner.

Bransjeforeningen skal bidra til å skape et godt faglig miljø for medlemmene, eksisterende – og nye. "Det grønne skiftet" representerer store utfordringer og muligheter for bransjen, eks.: elektrifisering og digitalisering.  Bransjeforeningen skal bistå i dette arbeidet ved informasjonsutveksling, standardiseringsarbeid, rekruttering av fagfolk, møter og seminarer o.l.  Bransjeforeningen skal være møteplassen der medlemmene kan drøfte og utrede saker som er aktuelle og vesentlige for bransjens muligheter, nasjonalt og internasjonalt.

Elektro og Energi har sitt styre og flere komiteer og arbeidsutvalg som løpende behandler saker av betydning for elektroindustrien i Norge. I tillegg har Elektro og Energi en rekke tillitsmenn som representerer bransjen i ulike eksterne organer.

Elektroteknisk industri i Norge

Elektroteknisk industri i Norge er sammensatt av en håndfull store bedrifter og et betydelig antall mellomstore og mindre virksomheter. Fundamentet er Norges tradisjonelle posisjon som en av verdens ledende vannkraftnasjoner. Elektroteknisk industri har vært med siden utbyggingen av våre vannkraftressurser tok til for mer enn 100 år siden. Med dette som grunnlag har industrien utviklet sin virksomhet til nye og beslektede områder.

Det internasjonale markedet for elektrotekniske produkter vil vokse i overskuelig fremtid. For å kunne betjene dette markedet må et lands elektrobransje ha særlige nasjonale forutsetninger. For norsk elektroteknisk industri har disse forutsetningene i årtier vært forankret i utnyttelse av våre vannkraftressurser, i de siste tjue til tretti år også i olje- og gassutvinning til havs. Disse ressursene foreligger ennå i store mengder og kan gi grunnlag for ny vekst.

En industri i verdenstoppen

Elkraft er, ved siden av olje- og gassteknologi, et av de få områder der Norge er blant de teknologisk ledende i verden. Virksomheten er historisk forankret i et hjemmemarked med betydelige markedsmessige og teknologiske utfordringer.

Vannkraftgeneratorer, transformatorer, kabler, likeretteranlegg for elektrolyse og bygging av overføringssystemer for elektrisk kraft er områder der norsk elektroteknisk industri har hatt og har en teknologisk spisskompetanse, en posisjon det knyttes store utfordringer til å opprettholde.

Belysningsprodukter, produkter innen elektrovarme og elektrisk styring, regulerings-og installasjonsmateriell - er andre områder der norsk elektroteknisk industri har opparbeidet seg en betydelig posisjon, nasjonalt så vel som internasjonalt.

Elektroindustriens satsingsområder

Norsk elektroteknisk industri satser på utvikling både nasjonalt og internasjonalt. Bredde i hjemmemarkedet og konsentrasjon omkring nisjeområder på det internasjonale området er fundamentet.

Sterk satsning på FoU kombinert med et oppegående hjemmemarked og konkurransedyktige ordninger for eksportfinansiering, vil gi nødvendige forutsetninger for økt internasjonalisering.

Den elektrotekniske industri anvender årlig vel 1 mrd. kr i FoU-sammenheng, og vil fortsatt avsette betydelige ressurser for å få til nyskapning.

STYRETS SAMMENSETNING
 • Nils Klippenberg, Siemens (styreleder)
 • Arne Klette, ABB (nestleder)
 • Ketil Opstad, Nexans
 • Lars Nermoen, NEL
 • Nine Andreassen, Moreld Apply
Valgkomité
 • Tore Tomter, Siemens AS (leder)
 • Arne Hammer, Karsten Moholt
 • Jonn Bjørnar Wøllo, Honeywell
Teknologirådet
 • Ole Granhaug, ABB (leder)
 • Martin Amundsen, Nexans
 • Vemund Kaarstad, Siemens Energy
Vannkraftforum
 • Kjetil Toverud, Andritz Hydro, ABB (leder)
 • Hege Brende, Aker Solutions
 • Leif Thomas Holter, Voith
 • Svein-Roar Larsen, ABB
 • Kristoffer Wallin, GE Renewable Energy
 • Viktor Forss, VEO