Garantert fortjeneste Industrioverenskomsten – VO delen per 1. april 2024

Publisert

Industrioverenskomsten VO-delen § 3.2 regulerer garantert fortjeneste. Bestemmelsen innebærer at arbeidstakerens lønnsforhold skal kontrolleres to ganger årlig på grunnlag av henholdsvis NHOs beregnede årsgjennomsnitt og utviklingen i SSBs lønnsinntekts for industrien første og andre kvartal.

Vi viser til ovennevnte bestemmelse i overenskomsten.

På grunnlag av lønnsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå for året 2023 har NHO beregnet følgende gjennomsnittlige timefortjeneste for voksne arbeidere i 2023 (uten arbeidende formenn): kr 261,51.

Tallet som er beregnet for året 2023 bygger på SSBs datainnsamling i A-ordningen. Alle lønnsdata som bedriftene har innrapportert i rubrikker/kategorier for "avtalt lønn" inngår i beregningsgrunnlaget.

Regulering etter bestemmelsen skal forets slik at den gjennomsnittlige timefortjenesten for gruppene i bedriften, per 1. april 2024, er minst følgende gjennomsnitt:

Beregnet timefortjenesten for de respektive gruppene er:

  • Fagarbeidere: kr 227,51 (87 % av kr 261,51)
  • Spesialarbeidere: kr 214,44 (82 % av kr 261,51)
  • Hjelpearbeidere: kr 193,52 (74 % av kr 261,51)

Vi gjør særlig oppmerksom på at det generelle tillegget på kr 7,- som skal gis per 1. april 2024 skal inngå i bedriftens grunnlag som skal sammenlignes med nivåene ovenfor i dette brevet.

Tariffoppgjøret 2024 ble 8. mai formelt vedtatt av Fellesforbundet og Norsk Industri.

Kontaktinfo ved tariffoppgjør

Medlemmer

E-post: henvendelsesskjema eller 23088888

Presse

Kommunikasjonssjef Cathrine W. Eidal. E-post eller tlf. 47637797