§ 9 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling kan innkalles med minst åtte dagers varsel når Styret finner det påkrevet, eller når et antall medlemsbedrifter som sysselsetter minst 20 prosent av totalt antall ansatte i medlemsbedriftene forlanger det. Varselfristen kan nedsettes hvis Styret finner det nødvendig.