§ 8 GENERALFORSAMLING

8.1. Generalforsamlingen er Norsk Industris øverste myndighet.

8.2. Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utløpet av juni måned. Medlemmene varsles om dato for ordinær generalforsamling med minst to måneders varsel. Innkalling skal skje med minst fire ukers varsel. Sammen med innkallingen oversendes dagsorden og sakspapirer.
Saker som et medlem ønsker behandlet av Generalforsamlingen, må være skriftlig anmeldt til Styret senest seks uker før Generalforsamlingen. Styret kan dispensere fra denne frist hvis det mener at en for sent innkommet sak likevel bør behandles av Generalforsamlingen.

8.3. Generalforsamlingen ledes av foreningens styreleder, eventuelt dens nestleder - eller om begge har forfall - av en valgt dirigent. Over forhandlingene føres protokoll som undertegnes av møtelederen og to representanter valgt av Generalforsamlingen.

8.4. Ordinær Generalforsamling skal:
a) Velge to tilstedeværende bedriftsrepresentanter til, sammen med møtelederen, å undertegne møteprotokollen.

b) Behandle årsberetningen.

c) Behandle Norsk Industris reviderte regnskaper med revisjonsberetninger.

d) Fastsette kontingent for påfølgende år.

e) Behandle langsiktige strategiplaner.

f) Velge styreleder, nestleder og ti styremedlemmer. Leder og nestleder samt minst fire av styremedlemmene må komme fra tariffbundne bedrifter.

Valgperioden er som hovedregel to år, men med mulighet for bare ett år hvis Generalforsamlingen finner det hensiktsmessig.

Styremedlemmene kan gjenvelges, men sammenhengende funksjonstid må ikke overskride seks år. For Styrets leder kan den sammenhengende funksjonstid i Styret være inntil åtte år. Det skal uten nærmere begrunnelse være adgang til nyvalg av et medlem når to år er gått etter at vedkommende fratrådte.

g) Velge revisor. Valgperiode er ett år.

h) Velge representanter og vararepresentanter i numerisk rekkefølge til NHOs Representantskap og Generalforsamling.

Valgperioden er som hovedregel to år, men med mulighet for bare ett år hvis Generalforsamlingen finner det hensiktsmessig.

Norsk Industris representanter og vararepresentanter til NHOs Generalforsamling og Representantskap kan gjenvelges, men sammenhengende funksjonstid må ikke overskride seks år. Det skal uten nærmere begrunnelse være adgang til nyvalg av et medlem når to år er gått etter at vedkommende fratrådte.

i) Velge valgkomité bestående av leder og syv medlemmer. Styret foreslår kandidater til valgkomiteen.

Valgperioden er som hovedregel to år, men med mulighet for bare ett år hvis Generalforsamlingen finner det hensiktsmessig.

Medlemmer av valgkomiteen kan gjenvelges, men sammenhengende funksjonstid må ikke overskride seks år. Det skal uten nærmere begrunnelse være adgang til nyvalg av et medlem når to år er gått etter at vedkommende fratrådte.

j) Godkjenne valgkomiteens retningslinjer.

k) Behandle andre saker som står på dagsordenen.