§ 7 BRANSJEFORENINGER

7.1. Medlemsbedriftene kan opprette bransjeforeninger for å ivareta sine spesielle interesser. Bransjeforeningene konstituerer seg selv med eget styre og fastsetter selv sine vedtekter, som ikke må stride mot Norsk Industris vedtekter. Norsk Industris Styre godkjenner opprettelsen av bransjeforeninger, bransjeforeningenes vedtekter og eventuelle endringer av disse.

7.2. Bransjeforeningene kan opptre utad, men må ikke opptre i strid med Norsk Industris interesser eller virksomhet. I de tilfeller bransjeforeningens oppfatning i bestemte bransjespesifikke saker ikke er i samsvar med Norsk Industris syn, skal bransjeforeningen, før man eventuelt går ut offentlig med sitt syn, på forhånd ha drøftet dette med administrerende direktør i Norsk Industri. Oppnås ikke enighet føres saken til behandling i Norsk Industris Styre som avveier hva som er til fellesskapets beste.

7.3. Gjennom de årlige budsjetter gir Styret i Norsk industri rammene for hva bransjene skal arbeide med innenfor landsforeningens felles budsjetter. Ønsker bransjeforeningen å arbeide med andre saker, dekkes ikke det av fellesskapet.

7.4. Norsk Industris administrasjon skal, så langt det er praktisk mulig, bistå bransjeforeningene med å fremme deres særinteresser overfor myndigheter og andre så lenge dette ikke er i strid med Norsk Industris generelle standpunkter.

7.5. Bransjeforeningene kan så langt det ikke strider mot konkurransereglene engasjere seg i forretningsmessige forhold av prinsipiell art mellom enkeltbedrifter eller bransjer der de finner det hensiktsmessig.

7.6. Det forutsettes at bransjeforeningene betjenes av Norsk Industris administrasjon og at tildeling av ressurspersoner skjer i forståelse mellom bransjeforening og administrerende direktør i Norsk Industri.