§ 6 STEMMEREGLER FOR GENERALFORSAMLINGEN

6.1. På Generalforsamlingen (ordinær eller ekstraordinær) har hver medlemsbedrift, som ifølge siste oppgave, beskjeftiger

  • inntil 100 årsverk én stemme
  • f.o.m. 101 t.o.m. 250 årsverk to stemmer
  • f.o.m. 251 t.o.m. 500 årsverk tre stemmer
  • over 500 årsverk fire stemmer

Som medlem menes bedrift som er etablert som selvstendig geografisk enhet. Dette innebærer at dersom det i et konsern er flere enheter, vil hver geografiske enhet bli regnet som én bedrift.

6.2. En representant har ikke anledning til å avgi stemme ved fullmakt fra andre selskaper, unntatt i eget konsern.

6.3. Stemmerett knyttet til tarifforhold har bare medlemmer som er med i NHOs forpliktende tariffellesskap.

6.4. Hvis intet annet er bestemt i disse vedtekter, treffes alle beslutninger med alminnelig flertall blant de tilstedeværende stemmeberettigede bedriftsrepresentanter. Ved stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende, unntatt ved valg som avgjøres ved loddtrekning.