§ 2 MEDLEMMER OG MEDLEMSKAPSBETINGELSER

2.1. Som medlemmer av landsforeningen kan opptas bedrifter som driver industriell og tilgrensende næringsvirksomhet.

2.2. Hvis det foreligger et konsernforhold mellom flere bedrifter (jf. aksjelovens og allmennaksjelovens § 1-3) innenfor de næringsområder Norsk Industri dekker, skal medlemskapet omfatte alle bedrifter i konsernet. Hvis et medlem motsetter seg dette, uttrer det av NHO/Norsk Industri etter utløpet av ordinær utmeldelsesfrist. NHOs Styre kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra denne regel.

2.3. Medlemmene er forpliktet til å overholde landsforeningens vedtekter og de vedtak og avtaler som, i henhold til disse, treffes av Norsk Industris organer.

2.4. Medlemmene plikter å sende inn til Norsk Industri alle oppgaver og opplysninger som er nødvendige for landsforeningens virksomhet.