§ 16 OPPLØSNING AV LANDSFORENINGEN

16.1. Forslag om oppløsning av foreningen kan bare fremmes av Styret eller medlemmer som til sammen representerer minst 20 prosent av de sysselsatte i foreningens medlemsbedrifter. For å kunne behandles av Generalforsamlingen (ordinær eller ekstraordinær) må forslaget være sendt medlemmene senest tre måneder før Generalforsamlingen.

16.2. Til gyldig beslutning om oppløsning kreves minst 3/4 flertall av de avgitte stemmer.

16.3. Besluttes foreningen oppløst, skal Generalforsamlingen også bestemme hvordan Norsk Industris verdier og eiendeler skal disponeres. Bestemmelse om dette treffes med simpelt flertall av de avgitte stemmer.