§ 15 VEDTEKTSENDRINGER

15.1. Endringer i Norsk Industris vedtekter kan bare besluttes av en generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær).

15.2. Til gyldig beslutning kreves at minst 3/4 av de avgitte stemmer er for forslaget. Forslag må være sendt medlemmene minst to måneder på forhånd.