§ 16 VEDTEKTSENDRINGER

16.1. Endringer i Norsk Industris vedtekter kan bare besluttes av en generalforsamling (ordinær eller ekstraordinær), og skal, før beslutning tas av Generalforsamlingen, være forelagt Representantskapet.

16.2. Til gyldig beslutning kreves at minst 3/4 av de avgitte stemmer er for forslaget. Forslag må være sendt medlemmene minst to måneder på forhånd.