§ 14 FAGUTVALG

14.1. Styret oppretter rådgivende fagutvalg etter behov på områder av særlig viktighet for foreningens arbeid.

14.2. Fagutvalgene rapporterer til administrasjonen. Ved oppnevning av representanter til fagutvalgene, skal kompetanse- og bransjemessige hensyn legges til grunn.

14.3. Fagutvalgenes mandat skal godkjennes av Styret. Om ønskelig forelegges Styret møtereferater fra utvalgene til orientering.