§ 13 FAGUTVALG

13.1. Styret oppretter rådgivende fagutvalg etter behov på områder av særlig viktighet for foreningens arbeid.

13.2. Fagutvalgene rapporterer til administrasjonen. Ved oppnevning av representanter til fagutvalgene, skal kompetanse- og bransjemessige hensyn legges til grunn.

13.3. Fagutvalgenes mandat skal godkjennes av Styret. Om ønskelig forelegges Styret møtereferater fra utvalgene til orientering.