§ 12 ADMINISTRERENDE DIREKTØR

12.1. Administrerende direktør forestår foreningens virksomhet i overensstemmelse med de retningslinjer og instrukser Styret fastsetter. Han/hun møter i Generalforsamlingen og i Styret med tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

12.2. Administrerende direktør eller den han/hun bemyndiger er valgkomiteens sekretær.