§ 10 STYRET

10.1. Styret består av leder, nestleder og ti styremedlemmer. Innkalling til styremøtet skjer skriftlig. Styret er beslutningsdyktig når det er riktig innkalt og når styreleder eller nestleder samt minst fem styrerepresentanter er til stede.

10.2. Styret leder foreningens virksomhet og forvalter dens midler i samsvar med vedtekter og innenfor rammen av vedtak og retningslinjer fastsatt av Generalforsamlingen. Styret fastsetter foreningens budsjett.

10.3. Styret har ansvaret for foreningens arbeid knyttet til tarifforhold og oppnevner forhandlingsutvalg som skal stå for gjennomføring av lønnsoppgjør og tariffrevisjon. For øvrig kommer bestemmelsene om forhandlinger og konflikt i NHOs vedtekter (§§ 11, 12 og 13) til anvendelse.

10.4. Til gyldig beslutning kreves alminnelig flertall blant de tilstedeværende styremedlemmer. I tilfelle stemmelikhet er styreleders stemme avgjørende. Stemmerett i saker knyttet til tarifforhold har bare styremedlemmer som kommer fra tariffbundne bedrifter.

10.5. Over Styrets møter føres protokoll som godkjennes og undertegnes av deltagende styremedlemmer, senest på neste styremøte.

10.6. Medlem av Styret trer ut hvis den bedrift vedkommende representerer ikke lenger er medlem, eller dersom vedkommende slutter i medlemsbedrift eller den del av konsernet som er medlem av Norsk Industri.

10.7. Styret ansetter og utferdiger instruks for foreningens administrerende direktør.

10.8. Styret kan delegere myndighet til administrerende direktør.

10.9. Styret kan fastsette en styreinstruks som gir nærmere retningslinjer om Styrets arbeid og saksbehandling.