Vår historie

Norsk Industris historie skriver seg tilbake til 1889.

I 1908 ble De Mekaniske Værksteders Landsforening, M.V.L., etablert. Formålet var "... at ordne Arbeidsforhold saavel til Arbeideres som Eieres og Arbeidsgiveres Tarv, samt Overenskomster hvor fælles Opptræden ansees ønskelig".

I 1907 ble Norges første landsomfattende tariffavtale opprettet mellom de verkstedene og støperiene som var medlemmer, og fagforbundene som hadde medlemmer ansatt i M.V.L.-bedriftene. Dette var Verkstedoverenskomsten, som senere har dannet mønster for overenskomster i en rekke fag og for en rekke tariffområder.

M.V.L. utviklet seg i takt med den økende industrialiseringen av Norge. Mange nye industribransjer har kommet til i de hundre årene som har gått. Inntil 2006 var disse organisert i to store grupperinger på arbeidsgiversiden: Teknologibedriftenes Landsforening (TBL) og Prosessindustriens Landsforening (PIL). TBL hadde sitt utspring i M.V.L., mens PIL ble dannet i 1992 ved en fusjon mellom tidligere foreninger for treforedlings-, metallurgisk, emballasje- og kjemisk industri. Noen år senere også kom bergindustrien inn.

Sammenfallende interesser og et ønske om større slagkraft førte til sammenslåingen av PIL og TBL, og etableringen av Norsk Industri fra og med 1. januar 2006.

Norsk Industri organiserer bedrifter i følgende bransjer og industrier: Aluminium, bergindustri, bioteknologi, elektro/energi, emballasje, ferro, gjenvinning, glass/keramisk, gummi, kjemisk, legemiddel/farmasi, grafisk/print/kommunikasjon, maling/lakk, maritim/verft, møbel+interiør, olje/gass, petroleum/landanlegg, plast, renseri/vaskeri, sement, støperi, korrosjon/isolering/stillas, teknologi, tekstil, treforedling, havbruk og sjømat.