Status IA-bransjeprogram

Publisert

Samling mennesker på seminar sitter ved bord og skriver

Fra oppstartsmøte i 2019. Foto: Norsk Industri.

Hvordan foreløp 2020? Det ble gjennomført én fysisk samling før vi ble tvunget til å kun treffes digitalt. Overgangen til digitale møter og workshops gikk greit, men vil aldri fult ut kunne erstatte de fysiske møtene.

Noen hovedpunkter fra workshopene:
14 januar (fysisk): 
Gruppediskusjonene fokuserte på problemstillinger og mulige tiltak rettet mot bransjeprogrammet sine hovedfokusområder (psykososialt arbeidsmiljø, fysisk arbeidsmiljø og eksponering, endringskompetanse/ledelse og partssamarbeid). Bedriftene ble oppfordret til å etablere partssammensatte prosjektgrupper og bestemme seg for tiltak. Syv bedrifter kom ganske snart i gang, innenfor følgende områder: 
  • Psykososialt arbeidsmiljø. Bl.a. lederopplæring og «Trivsels-ambassadører»  
  • Fysisk arbeidsmiljø. Bl.a. ergonomisk risikovurdering relatert til muskel- og skjelettplager 
  • Helseoppfølging. Bl.a. systematisering av sykefraværstall og fokus på de med hyppige og gjentakende fravær 
  • Endringskompetanse 
23 juni (digital): 
Noen av bedriftene som var kommet i gang med uttesting av tiltak ga en oppdatering av prosjektstatus (Nymo, IKM Testing, Bilfinger). Petroleumstilsynet (Ptil) ga en innføring i hvordan de jobber med psykososialt arbeidsmiljø, og Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami) ga en statusrapport på arbeidsmiljøundersøkelsen (“nullpunktsanalysen”) som alle deltakerbedriftene har forpliktet seg til å gjennomføre. Gruppearbeidet handlet om hvordan bedriftene hadde klart å håndtere koronasituasjonen frem til da, hva som hadde fungert og ikke (inforutiner, partssamarbeid, beredskapsplaner, osv.)  
13 oktober (digital): 
To toppledere, Ståle Kyllingstad (IKM) og Øyvind Boye (Nymo) innledet workshopen med å fortelle at de forventer at deltakelse i bransjeprogrammet skal føre til redusert sykefravær og frafall i sine respektive bedrifter. De pekte også på viktigheten av å dele kunnskap og beste praksis mellom bedrifter. NAV informerte om tiltakene “Ses i morgen” og “Helse i arbeid” og hva som var status mht. utrulling i vår bransje. Nortura Steinkjer fortalte om sine erfaringer (for det meste gode) med tiltaket “En bra dag på jobb” utviklet av Stami. (Pga. koronasituasjonen har det ennå ikke vært mulig ferdigstille tiltaket for leverandørindustrien og vi valgte derfor å høre om erfaringene fra en annen bransje).
 
Gruppearbeidet handlet om organisering og erfaring med de respektive bedriftenes (bransjeprogram)prosjektteam og om samarbeidsarenaer i koronatider 
Hva skjer i år? 
Årets første workshop ble gjennomført digitalt 24 februar. Deltakelsen var god, og vi fikk bl.a. presentert forskjellige arbeidsmiljøtiltak som er under utprøving hos Bilfinger, Aibel, Rosenberg, og IKM Testing. Vi fikk også presentert aktuelle tiltak som nylig er utviklet, eller er i ferd med å bli utviklet, av hhv. NAV og Statens Arbeidsmiljøinstitutt (Stami). Eksempler her er "Helse i arbeid", "Ses i morgen" og "Bra dag på jobb".  Den nye web-baserte versjonen av verktøyet "E-verdier" (eksponeringskontrollverdier), utviklet av Norsk Industri, ble også presentert på workshopen og det er allerede flere bedrifter som ønsker å teste dette.  
 
Pga. koronasituasjonen vil den neste workshopen (mai/juni) også bli gjennomført digitalt, mens vi håper å kunne møtes fysisk ila høsten 2021. 
Basisprogram i lederopplæring
Bedre opplæring av ledere på førstelinje- og mellomledernivå har vært et ønske fra mange av bedriftene i bransjeprogrammet. Et slikt program er nå under utvikling og vi forventer å kunne starte utrulling før sommeren. Arbeidet gjøres i samarbeid med de andre IA-bransjeprogrammene som ledes av NHO foreninger (BNL og NHO Mat og drikke) og det er Moment Organisasjon og Ledelse som har det faglige ansvaret og står for selve utarbeidelsen. En prosjektgruppe og en referansegruppe med representanter fra de samarbeidende bransjeprogrammene har vært viktige bidragsytere til programmet. 
Forpleiningsindustrien 
Også forpleiningsbedrifter inngår i bransjeprogrammet. Disse er organisert i et eget underprosjekt ledet av Norsk olje og gass. En arbeidsgruppe med representanter for hvert av de deltakende selskapene, tillitsvalgte og Norog og Ptil møtes ca. hver 3 uke og det har også vært gjennomført samlinger/webinarer. Bedriftene som deltar er ESS, COOR, Sodexo, WintershallDea, 4Service og Equinor og flere av dem er allerede i gang med uttesting av tiltak