Oppstartsmøte for IA-bransjeprogram

Publisert

Samling med mennesker

Foto: Norsk Industri.

I oktober 2019 var representanter fra 14 bedrifter samlet til den første workshop i det nye IA-bransjeprogrammet som olje- og gassnæringen har etablert.

Et IA-bransjeprogram i olje- og gassnæringen er nå etablert. Næringen ble valgt ut fordi bransjen er preget av stor grad av omstilling. Programmet omfatter både leverandørindustrien, som Norsk Industri har ansvar for, og forpleiningsbedriftene som ledes av Norsk olje og gass. Programmet skal gå over tre år (2019-22) og hovedmålet er å etablere tiltak i bedriftene som bidrar til å ivareta det lave sykefraværet og begrense frafall.

Det er etablert en programstyringsgruppe som ledes av Carla Botten-Verboven fra Norsk Industri, og en arbeidsgruppe for leverandørindustrien som ledes av Anne Øyen, Aibel/Tekna.

Forebygge

HMS-standarden i leverandørindustrien er gjennomgående høy, noe som gjenspeiler seg i lave sykefraværstall og få personskader. For å nå målene vil hovedfokus for leverandørindustrien være på forebyggende arbeidsmiljøarbeid og gode omstillingsprosesser. Målet er altså at bransjen skal bevare det lave sykefraværet også gjennom pågående og fremtidige omstillinger i bransjen.

Workshop

14 bedrifter har meldt seg på programmet. Som et ledd i å utforme en programplan ble det i oktober 2019 avholdt en heldags workshop i Oslo. Her deltok både representanter for arbeidsgiver og arbeidstaker/tillitsvalgt fra de ulike bedriftene, samt representanter fra arbeidstakerorganisasjonene Fellesforbundet, El & IT, SAFE og Tekna. Petroleumstilsynet, NAV og Hovedorganisasjonenes Fellestiltak var også tilstede og bidro med gode foredrag om hhv. «Systematisk forebyggende arbeidsmiljøarbeid», «Helse i arbeid» og «Bedre bedrift». SAFE bidro med foredrag om ulike typer fysiske arbeidsmiljøeksponeringer.    

Plan

Programplanen er nå oversendt Arbeids- og sosialdepartementet og vil bli diskutert i et møte med departementet den 26 november. I planen nevnes at det skal identifiseres utfordringer innenfor fire hovedområder:

  • bemanning (f.eks. opplæring i partssamarbeid),
  • endringskompetanse (f.eks. hva som kreves i forbindelse med styring av omstillingsprosesser),
  • psykososialt arbeidsmiljø (f.eks. øke forståelsen hos ledere for hvordan lederrollen/medarbeiderskap påvirker arbeidsmiljøet)
  • digitalisering (f.eks. øke forståelsen for hvordan innføring av nye arbeidsmåter/IKT påvirker arbeidsmiljøet).

Konkretisering av tiltak innenfor disse områdene vil bli gjort på neste workshop som blir i midten av januar 2020.