Verdige vinnere av Norsk Industris HMS-priser

Publisert

Hvert år deler smelteverk- og støperiindustrien ut HMS-priser til verdige vinnere. Siden fjorårets konferanse ble avlyst, ble hele fire priser ble delt ut på den digitale årskonferansen 28. april 2021.

HMS i Smelteverk og støperi er et samarbeid mellom smelteverk- og støperiindustrien, Industri Energi, Fellesforbundet og Norsk Industri. Hvert år siden 2004 har det blitt delt ut en Sikkerhetspris. Som et ledd i økt fokus på forebygging og tiltak og aktiviteter som begrenser sannsynligheten for å få skader og dårlig arbeidsmiljø, har bransjen innført en ny måte å vurdere HMS-standarden i virksomhetene. Siden 2018 har vi derfor delt ut en HMS-pris basert på vurdering av forebyggende tiltak som fremmer sikkerhet, godt arbeidsmiljø og klimavennlig produksjon samt vurdering av sikkerhetsresultater (personskader).

I tillegg til HMS-prisen deler vi også ut en pris til bedriften med best forbedring. Prisene deles hvert år ut på den årlige HMS-konferansen. I år ble konferansen avholdt digitalt.

Årets vinnere

For 2019 og 2020 har juryen kommet frem til følgende vinnere:

Smelteverksindustriens HMS-pris for 2019: Eramet Sauda AS

HMS-prisen for 2019 gikk til Eramet Sauda. F.v: Kjell-Arnold Pettersen (leder i SFAF), Ruth Bratland (hovedverneombud), Tina Grytting (HMS-sjef) og Fernando Ramos (verksdirektør). Foto: Eramet.

Smelteverksindustriens HMS-pris for 2020: Elkem Bjølvefossen AS

HMS-prisen for 2020 gikk til Elkem Bjølvefossen. F.v.: Sverre Linga (hovedtillitsvalgt), Merete Salvesen Wallevik (kvalitet og HMS-sjef) og Hroar Holm Carlsen (verksjef). Foto: Elkem.

Smelteverksindustriens forbedringspris for 2019: Aludyne AS

Forbedrings-prisen for 2019 gikk til Aludyne. F.v: HMS-ansvarlig Harry Danielsen, hovedverneombud Albert Nilsen, HMSK-leder Stein Jørgensen og fabrikksjef Lill Hege Hals. Foto: Aludyne.

Smelteverksindustriens forbedringspris for 2020: Finnfjord AS

Forbedrings-prisen for 2020 gikk til Finnfjord smelteverk. F.v: Erlend Olsen, Ronny Hansen, Liv Mette Storelvmo, Heidi Gløtta og Geir-Henning Wintervoll. Foto: Finnfjord.

 

Premiene er utvalgte kunstverk fra Trondhjems Kunstforening fra de to kunstnerne Per Formo og Kristina Cepkenovic Karlsen.

Vi gratulerer alle prisvinnerne!

Om juryens arbeid

20 smelteverk og støperier har deltatt og er vurdert. Prosessen med å kåre vinneren starter med utfylling av et egenevalueringsskjema. Skjemaet skal fylles ut av partene i fellesskap, der fabrikksjef, HMS-sjef, hovedverneombud og hovedtillitsvalgt sitter sammen og blir enige om hvilken score bedriften skal gi seg selv på de ulike spørsmålene. Skjemaet bygger på et kartleggingssystem fra Hydro Aluminium, og er bearbeidet og tilpasset smelteverk og støperier av en egen arbeidsgruppe.

Arbeidsgruppen har bestått av:

 • Heidi Gløtta, Finnfjord smelteverk
 • Jonny Rømmesmo, Washington Mills
 • Geir Stensland, Tizir Titanium
 • Odd-Håvard Thraning, REC Solar
 • Morten Knudsen, Fiven (tidligere Saint-Gobain)

Arbeidsutvalget til HMS i Smelteverk og støperi har så testet og korrigert skjemaet og fått innspill fra HMS-konsulent Willy Bjerke.

En jury har så vurdert de innsendte kartleggingsskjemaene. Deretter ble de som scoret høyest plukket ut til et finaleheat og bedt om ytterligere HMS-dokumentasjon. De nominerte blir så vurdert ut fra sykefravær, avvikshåndtering, prosedyrer og standarder, hvor gode man er til å granske uønskede hendelser, verneombudstjenesten, AMU, verkets opplæringsplaner, internkontrollsystemet, sertifiseringer, hvordan endringer registreres, HMS-verktøy og hvor gode man er til å inkludere innleid arbeidskraft i sitt sikkerhetsarbeid.

Dette resulterte i at noen finalister står igjen. I stedet for et bedriftsbesøk ble det i år et Teams-møte med de involverte partene fra de nominerte bedriftene.

Grundige vurderinger

Det ble avholdt møter med alle finalistene der vi gikk igjennom en rekke saker: På møtene deltok fabrikksjef, HMS-sjef, hovedverneombud, hovedtillitsvalgt, BHT m.fl.

Agenda for møtene var:

 1. Bedriften presenterer seg (produksjon, ansatte, kunder mm). Spørsmål fra juryen.
 2. Bedriften sier litt om hvordan de opplever samarbeidet i bedriften om utfylling av kartleggingsskjemaet og om de har innspill til forbedringer av skjemaet 5-10 min. Spørsmål fra juryen.
 3. Bedriften presenterer de viktigste HMS-utfordringene (både fysiske, psyko-sosiale og ytremiljø), samt hvordan det jobbes med kontinuerlig forbedring, med vekt på hvilke HMS-forbedringer dere har fått. Spørsmål fra juryen.
 4. Bedriften presenterer evt. høy risiko hendelser (både nestenulykker og eventuelle faktiske  hendelser) fra 2019 i form av læringsrapporter. Sier litt om hvordan de jobber med rapportering av – og læring etter slike hendelser. Spørsmål fra juryen.
 5. Bedriften presenterer tall på sykefravær (f.eks de siste 10 år) og sier litt om hvordan de jobber med forebygging og oppfølging av sykemeldte. Spørsmål fra juryen.
 6. Bedriften presenterer hva de gir av HMS-opplæring (til nyansatte, ledere, øvrige ansatte, innleide, evt. underleverandører. Spørsmål fra juryen.
 7. Bedriften sier litt om involvering – og samarbeidet om HMS med partene på bedriften samt om arbeidet i AMU og saker de har hatt til behandling der og litt om verneorganisasjonen.