Om HMS-samarbeidet i smelteverk og støperibransjen

Illustrasjon

Samarbeidet om HMS i Smelteverksindustrien ble i 2017 utvidet til å inkludere støperibransjen. Samarbeidet involverer både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Relatert informasjon:

Arbeidsutvalget

Glencore Nikkelverk, Cay Nordhaug, Elektrokjemisk samarbeidskomitè

Finnfjord smelteverk, Heidi Gløtta, HMS-leder

Eramet, Oddvar Hopen, HMS-leder/ yrkeshygieniker

Fiven AS, Irene Solås, HMS-leder

Furnes jernstøperi, Frode Amundsen, HMS-og kvalitetssjef

Industri Energi, Henrik S. Fjeldsbø, representant for Industri Energi

REC Solar, Odd-Håvard Thraning, hovedverneombud

Tizir Titanium, Geir Stensland, HMS-leder

Ulefos jernverk, Heidi Nyheim, HMS og kvalitetsjef

Fellesforbundet, Tove Rita Melgård, representant for Fellesforbundet

Norsk Industri, Erik Dahl-Hansen, Arbeidsmedisiner/ lege

Norsk Industri, Pernille Vogt, Sekretær

Deltakere i samarbeidet

Alle smelteverk 
Boliden 
Celsa Armeringsstål 
Elkem Bjølvefossen 
Elkem Bremanger Silicon 
Elkem Carbon 
Elkem Rana 
Elkem Salten Verk 
Elkem Thamshavn Verk 
Eramet Norway Kvinesdal 
Eramet Norway Porsgrunn 
Eramet Norway Sauda 
Ferroglobe Mangan
Finnfjord smelteverk 
Fiven (tidl Saint Gobain Lillesand) 
REC Solar 
Tizir Titanium & Iron 
Wacker Chemicals Norway Holla Metall 
Washington Mills

Alle støperier 
Aludyne Norway Farsund 
Furnes 
Jøtul 
Ulefoss

HMS-prisen

Ble første gang delt ut på Årskonferansen i mai 2019.

Sikkerhetsprisen, som har vært delt ut i 16 år, har blitt erstattet med en HMS-pris. Juryen består av Willy Bjerke, tidligere HMS-sjef i Hydro og innleid konsulent, Hovedverneombudet fra forrige års vinner, Pernille Vogt, fagsjef HMS i Norsk Industri.

Bakgrunnen var et ønske om:

 • En modernisering av kriteriene som lå til grunn for utvelgelse av kandidater i fase 1
 • Mer vektlegging på det proaktive/ forebyggende arbeidet i bedriften i forhold til tidligere
 • At reaktive indikatorer som antall skader og sykefravær skulle telle mindre
 • At det blir mer bredde i vurderingen slik at arbeidsmiljø, arbeidshelse, industrivern, ytre miljø også blir tatt med i tillegg til sikkerhet.

En arbeidsgruppe (se egen sak) har utviklet et kartleggingsskjema som nå brukes til en egenvurdering av bedriften. Se skjema for 2019 her. Skjema er basert på fem tema og spørsmål som er brukt av Hydro i en årrekke (WERA).

Bedriftenes erfaringer fra egenevalueringen i 2019 var at:

 • Bedriftene meldte om at det var nyttig og lærerikt å gå gjennom alle spørsmålene. Det utløste gode og viktige diskusjoner mellom fabrikksjef, hms-sjef og hovedverneombud.
 • Det var særlig nyttig der hvor også Bedriftshelsetjenesten, hovedtillitsvalgt og linjeledere deltok
 • Spørsmålene i kartleggingsskjemaet fungerer som en slags sjekkliste- og dersom et tiltak ikke er på plass- er det fint å få en diskusjon om hva som er grunnen til det.
 • Det er krevende å få samlet alle disse aktørene til et møte. Derfor viktig å kalle inn til dette møtet så tidlig som mulig.
 • Det er litt krevende å skulle gi seg selv en skore. Når vi fikk inn resultatene viste det seg at mange vurderte seg selv “for positivt”. Vi anbefaler derfor å bruke skåringsnøkkelen som er lagt inn i skjema. Den går fra verdien 1 til verdien 5 der:
  • 1= har så vidt startet på dette
  • 2= Tiltaket er beskrevet og er i oppstartfasen
  • 3=Tiltaket dekker alle områder/ situasjoner
  • 4=tiltak gjennomført og etterleve
  • 5=tiltak etterleves og er selvgående

Prosessen er slik:

 • Skjema sendes ut til alle HMS-sjefer og Hovedverneombud i november. Her blir det oppfordret om å sette av tid til møte for gjennomgangen med de aktuelle aktørene. Det bør settes av 1-2 timer.
 • Det sendes en påminnelse siste uken i januar.
 • Siste frist er 15.februar
 • De tre finalistene blir kontaktet og bedt om dokumentasjon på en rekke forhold
 • Dersom alle tre kan dokumentere tallene de har gitt, så avtales bedriftsbesøk
 • Vinner annonseres på Årskonferansen

Vinnere av sikkerhetsprisen til HMS i Smelteverk gjennom årene
2004: EKA Rana  
2005: Orkla Exolon (Washington)  
2006: Eramet Norge Porsgrunn  
2007: Elkem Bremanger  
2008: Elkem Carbon 
2009: Elkem Salten Verk  
2010: Elkem Thamshavn Verk  
2011: Eramet Norway Porsgrunn  
2012: Eramet Norway Kvinesdal  
2013: Saint-Gobain Ceramic Materials  
2014: TiZir Titanium & Iron  
2015: Elkem Carbon  
2016: Saint-Gobain Ceramic Materials  
2017: Elkem Carbon 
2018: Elkem Thamshavn

HMS-prisens arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen består av:

Morten S. Knutsen, HMS- og kvalitetsleder, Fiven
Jonny Rømmesmo, HMS-sjef inkl ytre miljø, Washington Mills
Heidi Gløtta, Lean-ansvarlig/HS-leder (ikke Ytre miljø), Finnfjord smelteverk
Geir Stensland, HMS-veileder, Tizir Titanium and Iron
Willy Bjerke, Konsulent
Pernille Vogt, sekretær for arbeidsgruppen, Norsk Industri

Mandat

Etableringsdokument for HMS i støperi og smelteverkindustrien er undertegnet av Norsk Industri, Industri Energi og Fellesforbundet

Visjon
Helsefremmende og sikre arbeidsplasser i støperi- og smelteverkindustrien

Mål
Å bidra til verdiskaping i støperi- og smelteverkindustrien gjennom å legge forholdene til rette for samarbeid, erfaringsutveksling og kompetanseheving om helse, miljø og sikkerhet.

Organisering
HMS i støperi og smelteverkindustrien er et topartssamarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Samarbeidet omfatter:

 • Smelteverk og støperi bedrifter.
 • Forankres og driftes av et Arbeidsutvalg (AU) som arbeider ut fra beskrivelsen i sitt mandat.
 • Norsk Industri stiller med sekretariat.

Mandat for Arbeidsutvalget

 • Utvalget har fire årlige møter pluss et eget møte med Arbeidstilsynet.
 • Utvalget skal, i samarbeid med bransjen, utarbeide program for den årlige HMS-konferansen.
 • Utvalget skal sette dagsorden, ta nødvendige initiativ og fremme nyttige saker av felles interesse
 • Utvalget skal bidra til erfaringsutveksling til bransjen.

Arbeidsutvalgets sammensetning

 • Representanter fra ledelsen i smelteverkene og støperiene
 • En yrkeshygieniker fra et verk
 • Repesentat fra elektrokjemisk samarbeidskomite i IE
 • Minst ett hovedverneombud.
 • En BHT koordinator
 • En lege (arbeidsmedisiner) fra Norsk Industri.
 • En representant fra Industri Energi
 • En representant fra Fellesforbundet
 • Sekretær fra Norsk Industri

Finansiering
Sekretariatsarbeidet fra Norsk Industris side betales gjennom den ordinære medlemskontingenten. Tilleggsutgifter som påløper finansieres av deltakerne i prosjektet. Per i dag er disse tilleggsutgiftene på ca. NOK. 200 000 fordelt på følgende:

 1. En årlig sikkerhetspris. Kostnad ca. 100.000,-.
 2. Årlig konferanse med påfølgende utgifter til innleide foredragsholdere mm.
 3. Tre møter med middag for Arbeidsutvalget.

Disse utgiftene dekkes gjennom en "kontingent" som beregnes med kr. 100,- pr ansatt i den enkelte bedrift. Kontingenten faktureres årlig av Norsk Industri i sept/ oktober.

Saker som det skal jobbes med

 • Kontakt med offentlige myndigheter, hovedsakelig Arbeidstilsynet.
 • Bidra til erfaringsutveksling og/ eller informasjonsspredning om tilgjengelige verktøy, kurs og beste praksis.
 • Ta imot og vurdere innmeldte HMS-saker fra verkene.
 • Holde bransjen orientert om relevant regelverk i EU- og bidra til regelverksutvikling.

Eksempler på tema bransjen kan jobbe med
Støv, varme, gass, støy, elektromagnetiske felt, ergonomi, PAH, psyko-sosialt arbeidsmiljø, vibrasjon, beste praksis, granskningsprosedyrer, stille avvik og sykefravær.

Bakgrunn

Samarbeidet ble etablert i 2004 etter at SIMS (Smelteverkenes Miljøsekretariat ble nedlagt). Samarbeidet er tuftet på en avtale mellom Norsk Industri (tidligere PIL) og Industri Energi (tidligere NKIF). Det ble i 2017 laget et nytt etableringsdokument for samarbeidet som nå også inkluderer støperibransjen. Dette gjorde at også Fellesforbundet ble invitert med i samarbeidet. 

Samarbeidet organiseres av Norsk Industri og forankres gjennom et partssammensatt Arbeidsutvalg (AU). Se oversikt over deltakere i AU her. Fagsjef HMS Pernille Vogt, i Energi og miljøavdelingen i Norsk Industri, er sekretær for AU. Arbeidsutvalget (AU) består av representanter fra syv bedrifter og representanter for Industri Energi og Fellesforbundet. Se oversikt over representanter i AU her.

Arbeidsutvalgets mandat
AU har fire årlige møter. I AU deler bedriftene erfaringer og utfordringer, fremmer saker av felles interesse, har et årlig møte med Arbeidstilsynet og lager program for Årskonferansen.
 • Vakttelefon for HMS
 • Vi gir deg råd og veiledning om HMS, IA og arbeidsmiljø. Åpningstid: Mandag-fredag kl. 08.00-16.00.

Årskonferansen

Målet med Årskonferansen er kompetanseheving, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Konferansen holdes på våren og samler ca. 100 personer som jobber med alle aspekter av HMS-feltet; verksssjefer, HMS-sjefer, kvalitet og sikkerhetsfolk, yrkeshygienikere, HR/ personalfolk, Bedriftshelsetjenesten, Verneombud og tillitsvalgte fra støperi- og smelteverkindustrien

Annet hvert år legges årskonferansen til et sted der vi organiserer bedriftsbesøk. I 2019 var vi i Kristiansand og det ble arrangert besøk til hele fire bedrifter; Fiven (tidl. Saint Gobain), Glencore, REC Solar og Elkem Carbon.

Nytt i 2019 var at vi arrangerte egne møter med erfaringsutveksling og diskusjon for HMS/ Lederne, Hovedverneombudene/ tillitsvalgte i tillegg til den faste møteplassen vi har for personell knyttet til bedriftshelsetjenesten. 

Antall skader med fravær (H1/LTIF). Antall skader med og uten fravær (H2/TRIF) per mill. arbeidede timer. Graf: Norsk Industri

Stadig høyere HMS-standard 

Norsk Industri samler inn HMS-statistikk fra smelteverkene og støperiene og kan dermed dokumentere utviklingen i HMS-standard. Smelteverkene har rapportert tall siden 1996 og støperiene siden 2003. Av figuren ser man at sikkerheten i både smelteverkene og støperibransjen blitt radikalt forbedret sett ut fra den gledelige og betydelige nedgangen i personskader. Personskadefrekvensen eller TRI-verdien, (antall personskader med og uten fravær per million arbeidede time) har i denne perioden i smelteverkene blitt redusert fra 76 i 1999 til 19 i 2018. I støperiene har det også vært en betydelig forbedring.

Personskadefrekvensen sier naturlig nok ikke alt om HMS-standarden i en bedrift. For i større grad å fange opp hvilke forebyggende aktiviteter bedriftene jobber med på både helse, arbeidsmiljø, sikkerhet og ytre miljø ble Sikkerhetsprisen omdøpt til HMS-prisen i 2019. For å delta må bedriftene gå gjennomføre en egenvurdering av sitt HMS-arbeid. Dette skal skje av en gruppe bestående av fabrikksjef, hovedverneombud og hms-sjef. I tillegg kan gjerne BHT og hovedtillitsvalgt delta. Se skjemaet som ble brukt i 2019 her.

Skjema sendes ut til alle i desember og siste frist for utfylling er 15.februar 2020. De tre beste bedriftene går videre til fase to der vi ber om dokumentasjon av en rekke kvalitative indikatorer og de tre bedriftene som da er i finalen, får besøk av en jury som går gjennom en rekke aspekter ved HMS-arbeidet i bedriften. I 2019 var det Ferroglobe Norway og Elkem Carbon som gikk av med seieren.

Her kan du finne aktuelle saker for støperi- og smelteverkindustrien:

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!