Om HMS-samarbeidet i smelteverk og støperibransjen

Illustrasjon

Samarbeidet om HMS i Smelteverksindustrien ble i 2017 utvidet til å inkludere støperibransjen. Samarbeidet involverer både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden.

Relatert informasjon:

Arbeidsutvalget

 • Finnfjord smelteverk - Heidi Gløtta, HMS-leder og leder av Arbeidsgruppen
 • Elkem Thamshavn, Eirik Torblå, hovedverneombud
 • Elkem Fiskå, Annie Damgaard Stokkeland, bedriftssykepleier
 • Washington Mills, - Jan Haugen, hovedtillitsvalgt og leder av Elektrokjemisk samarbeidskomite
 • Vianode - Elkem Fiskå, Irene Solås, HMS-leder
 • Furnes jernstøperi - Frode Amundsen, HMS-og kvalitetssjef
 • Industri Energi - Henrik S. Fjeldsbø, representant for Industri Energi
 • REC Solar - Odd-Håvard Thraning, HMS-koordinator
 • Eramet Tyssedal – Karl Johan Hustvedt HMS-leder
 • Ulefos jernverk - Heidi Nyheim, HMS og kvalitetsjef
 • Fellesforbundet - Tove Rita Melgård, representant for Fellesforbundet
 • Norsk Industri - Pernille Vogt, Sekretær

Deltakere i samarbeidet

Alle smelteverk 
Boliden 
Celsa Armeringsstål 
Elkem Bjølvefossen 
Elkem Bremanger Silicon 
Elkem Carbon 
Elkem Rana 
Elkem Salten Verk 
Elkem Thamshavn Verk 
Eramet Norway Kvinesdal 
Eramet Norway Porsgrunn 
Eramet Norway Sauda 
Ferroglobe Mangan
Finnfjord smelteverk 
Fiven (tidl Saint Gobain Lillesand) 
REC Solar 
Tizir Titanium & Iron 
Wacker Chemicals Norway Holla Metall 
Washington Mills

Alle støperier 
Aludyne Norway Farsund 
Furnes 
Jøtul 
Ulefoss

HMS-prisen

Ble første gang delt ut på Årskonferansen i mai 2019.

Sikkerhetsprisen, som har vært delt ut i 16 år, har blitt erstattet med en HMS-pris. Juryen består av Willy Bjerke, tidligere HMS-sjef i Hydro og innleid konsulent, Hovedverneombudet fra forrige års vinner, Pernille Vogt, fagsjef HMS i Norsk Industri.

Bakgrunnen var et ønske om:

 • En modernisering av kriteriene som lå til grunn for utvelgelse av kandidater i fase 1
 • Mer vektlegging på det proaktive/ forebyggende arbeidet i bedriften i forhold til tidligere
 • At reaktive indikatorer som antall skader og sykefravær skulle telle mindre
 • At det blir mer bredde i vurderingen slik at arbeidsmiljø, arbeidshelse, industrivern, ytre miljø også blir tatt med i tillegg til sikkerhet.

En arbeidsgruppe (se egen sak) har utviklet et kartleggingsskjema som nå brukes til en egenvurdering av bedriften. Se skjema for 2019 her. Skjema er basert på fem tema og spørsmål som er brukt av Hydro i en årrekke (WERA).

Bedriftenes erfaringer fra egenevalueringen i 2019 var at:

 • Bedriftene meldte om at det var nyttig og lærerikt å gå gjennom alle spørsmålene. Det utløste gode og viktige diskusjoner mellom fabrikksjef, hms-sjef og hovedverneombud.
 • Det var særlig nyttig der hvor også Bedriftshelsetjenesten, hovedtillitsvalgt og linjeledere deltok
 • Spørsmålene i kartleggingsskjemaet fungerer som en slags sjekkliste- og dersom et tiltak ikke er på plass- er det fint å få en diskusjon om hva som er grunnen til det.
 • Det er krevende å få samlet alle disse aktørene til et møte. Derfor viktig å kalle inn til dette møtet så tidlig som mulig.
 • Det er litt krevende å skulle gi seg selv en skore. Når vi fikk inn resultatene viste det seg at mange vurderte seg selv “for positivt”. Vi anbefaler derfor å bruke skåringsnøkkelen som er lagt inn i skjema. Den går fra verdien 1 til verdien 5 der:
  • 1= har så vidt startet på dette
  • 2= Tiltaket er beskrevet og er i oppstartfasen
  • 3=Tiltaket dekker alle områder/ situasjoner
  • 4=tiltak gjennomført og etterleve
  • 5=tiltak etterleves og er selvgående

Prosessen er slik:

 • Skjema sendes ut til alle HMS-sjefer og Hovedverneombud i november. Her blir det oppfordret om å sette av tid til møte for gjennomgangen med de aktuelle aktørene. Det bør settes av 1-2 timer.
 • Det sendes en påminnelse siste uken i januar.
 • Siste frist er 15.februar
 • De tre finalistene blir kontaktet og bedt om dokumentasjon på en rekke forhold
 • Dersom alle tre kan dokumentere tallene de har gitt, så avtales bedriftsbesøk
 • Vinner annonseres på Årskonferansen

Vinnere av sikkerhetsprisen til HMS i Smelteverk gjennom årene
2004: EKA Rana  
2005: Orkla Exolon (Washington)  
2006: Eramet Norge Porsgrunn  
2007: Elkem Bremanger  
2008: Elkem Carbon 
2009: Elkem Salten Verk  
2010: Elkem Thamshavn Verk  
2011: Eramet Norway Porsgrunn  
2012: Eramet Norway Kvinesdal  
2013: Saint-Gobain Ceramic Materials  
2014: TiZir Titanium & Iron  
2015: Elkem Carbon  
2016: Saint-Gobain Ceramic Materials  
2017: Elkem Carbon 
2018: Elkem Thamshavn
2019: Eramet Sauda
2020: Elkem Bjølvefossen

Vinnere av Forbedringsprisen:
2019: Aludyne
2020: Finnfjord Smelteverk

HMS-prisens arbeidsgruppe

Arbeidsgruppen består av:

Morten S. Knutsen, HMS- og kvalitetsleder, Fiven
Jonny Rømmesmo, HMS-sjef inkl ytre miljø, Washington Mills
Heidi Gløtta, Lean-ansvarlig/HS-leder (ikke Ytre miljø), Finnfjord smelteverk
Geir Stensland, HMS-veileder, Tizir Titanium and Iron
Willy Bjerke, Konsulent
Pernille Vogt, sekretær for arbeidsgruppen, Norsk Industri

Mandat

Etableringsdokument for HMS i støperi og smelteverkindustrien er undertegnet av Norsk Industri, Industri Energi og Fellesforbundet

Visjon
Helsefremmende og sikre arbeidsplasser i støperi- og smelteverkindustrien

Mål
Å bidra til verdiskaping i støperi- og smelteverkindustrien gjennom å legge forholdene til rette for samarbeid, erfaringsutveksling og kompetanseheving om helse, miljø og sikkerhet.

Organisering
HMS i støperi og smelteverkindustrien er et topartssamarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Samarbeidet omfatter:

 • Smelteverk og støperi bedrifter.
 • Forankres og driftes av et Arbeidsutvalg (AU) som arbeider ut fra beskrivelsen i sitt mandat.
 • Norsk Industri stiller med sekretariat.

Mandat for Arbeidsutvalget

 • Utvalget har fire årlige møter pluss et eget møte med Arbeidstilsynet.
 • Utvalget skal, i samarbeid med bransjen, utarbeide program for den årlige HMS-konferansen.
 • Utvalget skal sette dagsorden, ta nødvendige initiativ og fremme nyttige saker av felles interesse
 • Utvalget skal bidra til erfaringsutveksling til bransjen.

Arbeidsutvalgets sammensetning

 • Representanter fra ledelsen i smelteverkene og støperiene
 • En yrkeshygieniker fra et verk
 • Repesentat fra elektrokjemisk samarbeidskomite i IE
 • Minst ett hovedverneombud.
 • En BHT koordinator
 • En lege (arbeidsmedisiner) fra Norsk Industri.
 • En representant fra Industri Energi
 • En representant fra Fellesforbundet
 • Sekretær fra Norsk Industri

Finansiering
Sekretariatsarbeidet fra Norsk Industris side betales gjennom den ordinære medlemskontingenten. Tilleggsutgifter som påløper finansieres av deltakerne i prosjektet. Per i dag er disse tilleggsutgiftene på ca. NOK. 200 000 fordelt på følgende:

 1. En årlig sikkerhetspris. Kostnad ca. 100.000,-.
 2. Årlig konferanse med påfølgende utgifter til innleide foredragsholdere mm.
 3. Tre møter med middag for Arbeidsutvalget.

Disse utgiftene dekkes gjennom en "kontingent" som beregnes med kr. 100,- pr ansatt i den enkelte bedrift. Kontingenten faktureres årlig av Norsk Industri i sept/ oktober.

Saker som det skal jobbes med

 • Kontakt med offentlige myndigheter, hovedsakelig Arbeidstilsynet.
 • Bidra til erfaringsutveksling og/ eller informasjonsspredning om tilgjengelige verktøy, kurs og beste praksis.
 • Ta imot og vurdere innmeldte HMS-saker fra verkene.
 • Holde bransjen orientert om relevant regelverk i EU- og bidra til regelverksutvikling.

Eksempler på tema bransjen kan jobbe med
Støv, varme, gass, støy, elektromagnetiske felt, ergonomi, PAH, psyko-sosialt arbeidsmiljø, vibrasjon, beste praksis, granskningsprosedyrer, stille avvik og sykefravær.

Bakgrunn

Samarbeidet ble etablert i 2004 etter at SIMS (Smelteverkenes Miljøsekretariat ble nedlagt). Samarbeidet er tuftet på en avtale mellom Norsk Industri (tidligere PIL) og Industri Energi (tidligere NKIF). I 2017 ble støperibransjen inkludert i samarbeidet og dermed ble Fellesforbundet også invitert med i samarbeidet. 

Samarbeidet organiseres av Norsk Industri og forankres gjennom et partssammensatt Arbeidsutvalg (AU). Fagsjef HMS Pernille Vogt, i Energi og miljøavdelingen i Norsk Industri, er sekretær for AU. Arbeidsutvalget (AU) består av representanter fra åtte bedrifter og representanter for Industri Energi. Elektrokjemisk samarbeidskomite og Fellesforbundet.  Se oversikt over representanter i AU her.

Arbeidsutvalgets mandat
AU har fire årlige møter. I AU deler bedriftene erfaringer og utfordringer, fremmer saker av felles interesse, har et årlig møte med Arbeidstilsynet og lager program for Årskonferansen.
 • Vakttelefon for HMS
 • Vi gir deg råd og veiledning om HMS, IA og arbeidsmiljø. Åpningstid: Mandag-fredag kl. 08.00-16.00.

Årskonferansen

Målet med Årskonferansen er kompetanseheving, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Konferansen holdes på våren og samler ca. 100 personer som jobber med alle aspekter av HMS-feltet; verksssjefer, HMS-sjefer, kvalitet og sikkerhetsfolk, yrkeshygienikere, HR/ personalfolk, Bedriftshelsetjenesten, Verneombud og tillitsvalgte fra støperi- og smelteverkindustrien

Konferansen holdes vanligvis på Scandic Hell på Værnes. Enkelte år har vi valgt å legge konferansen til et sted der vi organiserer bedriftsbesøk. I 2017 var vi i Langesund med bedriftsbesøk til REC Solar og Eramet på Herøya. I 2019 var vi i Kristiansand og det ble arrangert besøk til fire ulike bedrifter; Fiven (tidl. Saint Gobain), Glencore, REC Solar og Elkem Carbon.

Nytt i 2019 var at vi arrangerte egne møter med erfaringsutveksling og diskusjon for HMS/ Lederne, Hovedverneombudene/ tillitsvalgte i tillegg til den faste møteplassen vi har for personell knyttet til bedriftshelsetjenesten. 

Graf over antall skader i smelteverk

Smelteverk: Antall skader med fravær (H1/LTIF). Antall skader med og uten fravær (H2/TRIF) per mill. arbeidede timer. Graf: Norsk Industri.

Stadig høyere HMS-standard 

Norsk Industri samler inn HMS-statistikk fra smelteverkene og støperiene og kan dermed dokumentere utviklingen i HMS-standarden. Smelteverkene har rapportert tall siden 1996 og støperiene siden 2003. Av figuren ser man at sikkerheten i både smelteverkene og støperibransjen blitt radikalt forbedret sett ut fra den gledelige og betydelige nedgangen i personskader. Personskadefrekvensen eller TRI-verdien, (antall personskader med og uten fravær per million arbeidede time) har i denne perioden i smelteverkene blitt redusert fra 76 i 1999 til 15,5 i 2018. I støperiene har det også vært en betydelig forbedring fra TRIF på 60 i 2003 til 16,9 i 2020.

Graf som viser skader i støperi

Støperi: Antall skader med fravær (H1/LTIF). Antall skader med og uten fravær (H2/TRIF) per mill. arbeidede timer. Graf: Norsk Industri.

Personskadefrekvensen sier naturlig nok ikke alt om HMS-standarden i en bedrift. For i større grad å fange opp hvilke forebyggende aktiviteter bedriftene jobber med på både helse, arbeidsmiljø, sikkerhet og ytre miljø ble "Sikkerhetsprisen" omdøpt til HMS-prisen i 2019. For å delta i konkurransen om denne prisen må bedriftene gå gjennomføre en egenvurdering av sitt HMS-arbeid. Dette skal skje av en gruppe bestående av fabrikksjef, hovedverneombud og hms-sjef. I tillegg kan gjerne BHT og hovedtillitsvalgt delta. Du finner kartlegginsskjemaet / egenevalueringsskjemaet som blir brukt i 2021 for prisen som skal deles ut i 2022 her (se vedlegg).
Skjema sendes ut til alle i desember og siste frist for utfylling er 10.februar året etter. Bedriftene vurderes ut fra skore på egenevalueringen samt en rekke andre forhold. Her er de forhold, i tillegg til oppnådd skore, som vil bli vektlagt når tre bedrifter i hver kategori skal plukkes ut til fase to:

 1. Deltakelse i evalueringsmøtet/ utfyllingen av kartleggingsskjemaet fra minimum fabrikksjef, HMS-sjef og hovedverneombud. Gjerne også BHT, hovedtillitsvalgt el. Husk å fylle inn navnet på de som deltar og deres roller
 2. At det er foretatt en gjennomgang av evalueringsskjema med HVO og alle verneombudene i forkant av hovedmøtet
 3. At bedriften har en positiv utvikling i TRI- verdien de siste 5 årene- og et nivå per 31.12.2021 under bransjesnittet.
 4. Fravær av meget alvorlige hendelser (ihht til Arbeidstilynets oversikt over alvorlig skade) det siste året
 5. At bedriften har sendt inn minst to læringsrapporter til Norsk Industri for året 2021 (innen 15.februar)
 6. Gjennomføring av – eller igangsetting av noen nye HMS-tiltak som gir opplevd effekt vil telle positivt

De seks bedriftene som går videre til fase II vil bli bedt om å sende inn dokumentasjon i form av HMS-årsrapport, AMU-årsrapport og eventuelt andre former for informasjon som kan gi et bilde av HMS engasjement og lederskap samt si noe om utviklingen innen HMS på bedriften og hva som er gjort av forbedringer som antas å ha resultert i høyere score. To bedrifter i hver kategori blir plukket ut til fase III og vil motta juryen på besøk. Juryen vil gå gjennom en rekke aspekter ved HMS-arbeidet i bedriften. For 2019 var det Eramet Sauda som mottok HMS-prisen og Aludyne som mottok Forbedringsprisen. For 2020 var det Elkem Bjølvefossen som mottok HMS-prisen og Finnfjord AS som mottok Forbedringsprisen. Se mer her.

Aktuelle saker for støperi- og smelteverkindustrien:

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!