Norsk Industri

Innhold

HMS i støperi- og smelteverkindustrien

Illustrasjon

HMS i Smelteverk og støperiindustrien er et samarbeid mellom smelteverkene og støperiene som er organisert i Norsk Industri.

Relatert informasjon:

Arbeidsutvalget for HMS i Smelteverk og støperi

Eramet
Oddvar HopenHMS-leder/ yrkeshygieniker

Saint-Gobain Ceramic Materials AS
Irene Solås, HMS-leder

Tizir Titanium
Geir Stensland, HMS-leder

Elkem
Per Tronvoll, Tillitsvalgt, Industri Energi

Ulefos jernverk
Heidi Nyheim, HMS og kvalitetsjef

Furnes jernstøperi
Frode Amundsen, HMS-og kvalitetssjef

BENTELER Automotive Farsund
Harry Danielsen, HMS-sjef

Elkem Solar
Odd-Håvard Thraning, Hovedverneombud

Elkem Fiskå
Eirin Fidje, Sykepleier, BHT

Industri Energi
Henrik S. Fjeldsbø, Repr for Industri Energi

Fellesforbundet
Reidar Lundemo, Forhandlngsleder og repr. for Fellesforbundet

Norsk Industri
Erik Dahl-Hansen, Arbeidsmedisiner/ lege

Norsk Industri
Pernille Vogt, Sekretær

Eramet
Per Tronvoll (Elkem Thamshavn), tillitsvalgt, Industri Energi
Vara for Bjørn Åge Nilsen

Sikkerhetsprisens arbeidsgruppe

Arbeidsgruppe for vurdering av kriteriene til Sikkerhetsprisen

Saint-Gobain
Morten S. Knutsen, Kvalitetsleder

Washington Mills
Jonny Rømmesmo, HMS-sjef inkl. ytre miljø

Finnfjord smelteverk
Heidi Gløtta, Lean-ansvarlig/HS-leder (ikke Ytre miljø)

Tizir, Titanium and Iron
Geir Stensland,  HMS-veileder

Elkem Solar
Bård Tobiassen, HSE Manager

Elkem Fiskå
Eirin Vige Fidje, Bedriftssykepleier og koordinator for Arbeidsgruppen

Norsk Industri
Pernille Vogt, Sekretær for AU

Sikkerhetsprisen

Vinnere av sikkerhetsprisen til HMS i Smelteverk gjennom årene

Oversikt over utdelinger fra etableringen av HMS-i Smelteverk i 2003. Prisen blir delt ut på Årskonferansen for det foregående året.

2004: EKA Rana  
2005: Orkla Exolon (Washington)  
2006: Eramet Norge Porsgrunn  
2007: Elkem Bremanger  
2008: Elkem Carbon 
2009: Elkem Salten Verk  
2010: Elkem Thamshavn Verk  
2011: Eramet Norway Porsgrunn  
2012: Eramet Norway Kvinesdal  
2013: Saint-Gobain Ceramic Materials  
2014: TiZir Titanium & Iron  
2015: Elkem Carbon  
2016: Saint-Gobain Ceramic Materials  
2017: Elkem Carbon 
2018: Elkem Thamshavn

Etableringsdokument

Etableringsdokument for HMS i støperi og smelteverkindustrien er undertegnet av Norsk Industri, Industri Energi og Fellesforbundet

Visjon
Helsefremmende og sikre arbeidsplasser i støperi- og smelteverkindustrien

Mål
Å bidra til verdiskaping i støperi- og smelteverkindustrien gjennom å legge forholdene til rette for samarbeid, erfaringsutveksling og kompetanseheving om helse, miljø og sikkerhet.

Organisering
HMS i støperi og smelteverkindustrien er et topartssamarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Samarbeidet omfatter:

 • Smelteverk og støperi bedrifter.
 • Forankres og driftes av et Arbeidsutvalg (AU) som arbeider ut fra beskrivelsen i sitt mandat.
 • Norsk Industri stiller med sekretariat.

Mandat for Arbeidsutvalget

 • Utvalget har fire årlige møter pluss et eget møte med Arbeidstilsynet.
 • Utvalget skal, i samarbeid med bransjen, utarbeide program for den årlige HMS-konferansen.
 • Utvalget skal sette dagsorden, ta nødvendige initiativ og fremme nyttige bransjeprosjekter.
 • Utvalget skal bidra til erfaringsutveksling til bransjen.
 • Utvalget skal lage forslag til en årlig arbeidsplan.

Arbeidsutvalgets sammensetning

 • Minst to representanter fra ledelsen i verkene
 • En-to representanter fra ledelsen i støperiene
 • En yrkeshygieniker fra et verk
 • To representanter fra arbeidstakersiden: en tillitsvalgt fra IE (elektrokjemisk samarbeidskomite) og ett hovedverneombud.
 • En BHT koordinator
 • En lege (arbeidsmedisiner) fra Norsk Industri.
 • En representant fra Industri Energi
 • En representant fra Fellesforbundet
 • Sekretær fra Norsk Industri

Finansiering
Sekretariatsarbeidet fra Norsk Industris side betales gjennom den ordinære medlemskontingenten. Tilleggsutgifter som påløper finansieres av deltakerne i prosjektet. Per i dag er disse tilleggsutgiftene på ca. NOK. 160 000 fordelt på følgende:

 1. En årlig sikkerhetspris. Kostnad ca. 100.000,-.
 2. Årlig konferanse med påfølgende utgifter til innleide foredragsholdere mm.
 3. Tre møter med middag for Arbeidsutvalget.

Disse utgiftene dekkes gjennom en "kontingent" som beregnes med kr. 100,- pr ansatt i den enkelte bedrift. Kontingenten faktureres årlig av Norsk Industri i sept/ oktober.

Saker som det skal jobbes med

 • Kontakt med offentlige myndigheter, hovedsakelig Arbeidstilsynet.
 • Bidra til erfaringsutveksling og/ eller informasjonsspredning om tilgjengelige verktøy, kurs og beste praksis.
 • Ta imot og vurdere innmeldte HMS-saker fra verkene.
 • Være koordinator for iverksetting av prosjekter.
 • Holde bransjen orientert om relevant regelverk i EU- og bidra til regelverksutvikling.

Arbeidsmetodikk for prosjektarbeid i utvalget

 • AU vurderer i hvilken grad de har kapasitet til å starte opp prosjekter.
 • AU kan foreslå prosjekter det kan jobbes med og dette legges frem for alle deltakerne.
 • AU forbereder prosjektet og etablerer prosjektorganisasjonen.
 • De verk som er med i prosjektet blir ansvarlig for økonomi og AU bistår med å søke ekstern finansiering.
 • Det skal rapporteres tilbake til Årskonferansen fra prosjektet

Eksempler på tema bransjen kan jobbe med
Støv, varme, gass, støy, elektromagnetiske felt, ergonomi, PAH, psyko-sosialt arbeidsmiljø, vibrasjon, beste praksis, granskningsprosedyrer, stille avvik og sykefravær.

Deltakere i samarbeidet

Smelteverk
Boliden
Celsa Armeringsstål
Elkem Bjølvefossen
Elkem Bremanger Silicon
Elkem Rana
Elkem Salten Verk
Elkem Solar
Elkem Thamshavn Verk
Elkem Fiskaa Carbon
Eramet Kvinesdal
Eramet Sauda
Eramet Porsgrunn
Finnfjord
Glencore Manganese
Jøtul
Saint Gobain Lillesand
Tizir Titanium & Iron
Wacker Chemicals Norway Holla Metall
Washington Mills 

Støperi
Furnes
Ulefos
Benteler

Samarbeidet om HMS i Smelteverksindustrien ble i 2017 utvidet til å inkludere støperibransjen. Samarbeidet er en topartsarena som involverer både arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. 
Bakgrunn
Samarbeidet ble etablert i 2004 etter at SIMS (Smelteverkenes Miljøsekretariat ble nedlagt). Samarbeidet er tuftet på en avtale mellom Norsk Industri (tidligere PIL) og Industri Energi (tidligere NKIF). Det ble i 2017 laget et nytt etableringsdokument  for samarbeidet som nå også inkluderer støperibransjen.  
Organiseringen av HMS-samarbeidet 
Samarbeidet organiseres av Norsk Industri gjennom Arbeidsutvalget som består av fem smelteverk og 3 støperibedrifter. Fagsjef HMS Pernille Vogt, i Energi og miljøavdelingen er sekretær for AU. Arbeidsutvalget (AU) består av representanter fra bedriftsledelsen/ HMS-sjefer, en representant fra Industri Energi, en fra Norsk Kjemisk samarbeidskomite, en fra Fellesforbundet, et hovedverneombud fra smelteverk og et hovedverneombud fra støperi, to fra BHT. Arbeidsgiversiden leder arbeidet. 
Arbeidsutvalgets mandat
AU har  fire årlige møter. AU lager en årlig handlingsplan, fremmer saker av felles interesse, har et årlig møte med Arbeidstilsynet og lager program for Årskonferansen. 
Årskonferansen
Målet med Årskonferansen er kompetanseheving, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Konferansen holdes på våren og samler ca. 100 personer som jobber med alle aspekter av HMS-feltet; verksssjefer, HMS-sjefer, kvalitet og sikkerhetsfolk, yrkeshygienikere, HR/ personalfolk, Bedriftshelsetjenesten, Verneombud og tillitsvalgte fra støperi- og smelteverkindustrien.
 • Vakttelefon for HMS
 • Vi gir deg råd og veiledning om HMS, IA og arbeidsmiljø. Åpningstid: Mandag-fredag kl. 08.00-16.00. OBS! Sommertid 15.6.-14.8.: 08.00-15.00
Stadig høyere HMS-standard 
Norsk Industri samler inn HMS-statistikk fra smelteverkene og støperiene og kan dermed dokumentere utviklingen i HMS-standard. Smelteverkene har rapportert tall siden 1996 og støperiene siden 2003. Av figuren under ser man at sikkerheten i både smelteverkene og støperibransjen blitt radikalt forbedret sett ut fra den gledelige og betydelige nedgangen i personskader. Personskadefrekvensen eller TRI-verdien, (antall personskader med og uten fravær per million arbeidede time) har i denne perioden i smelteverkene blitt redusert fra 76 i 1999 til 20 i 2016. I støperiene har det også vært en betydelig forbedring. 
 
Personskadefrekvensen sier naturlig nok ikke alt om HMS-standarden i  en bedrift. En arbeidsgruppe jobber nå med å vurdere nye parametere som kan tas i bruk, for enda bedre å kunne måle bedriftenes HMS-standard. Her vurderes også forebyggende HMS-indikatorer, såkalte proaktive KPI'er. Målet er på sikt å utvide kriteriene for utdeling av Sikkerhetsprisen til å omfatte også helse, arbeidsmiljø og ytre miljø. I tillegg vurderer man også å inkludere proaktive indikatorer/ KPI'er- ikke bare reaktive slik som i dag. 
 
Tall innrapportert til HMS-statistikken til Norsk Industri er utgangspunktet for vurderingen av kandidater i fase 1 til den årlige sikkerhetsprisen. Vurderingen skjer i dag tre faser og involverer en lang rekke forhold. I siste fase vurderes en rekke kvalitative indikatorer og de tre bedriftene som da er i finalen, får besøk av en jury som går gjennom en rekke aspekter ved HMS-arbeidet i bedriften. I 2017 var det Elkem Carbon som gikk av med seieren.

Her kan du finne aktuelle saker for støperi- og smelteverkindustrien:

 1. Aktuelt, Nyhet, HMS og IA

  Elkem Carbon og Ferroglobe Mangan best på HMS i 2018

  Sikkerhetsprisen 2018 for HMS i smelteverk og støperi gikk til Elkem Carbon og Ferroglobe Mangan Norge. Vi gratulerer!

 2. Aktuelt, Nyhet, HMS og IA

  Sikkerhetsprisen for 2017 til Elkem Thamshavn

  Sikkerhetsprisen 2017 for HMS i Smelteverk gikk til Elkem Thamshavn i Orkanger. Norsk Industri gratulerer!

 3. Aktuelt

  Vanskelig å finne støvmasker som passer til kvinner

  Smelteverksindustrien bør presse frem et tilbud av støvmasker med mer enn en størrelse, anbefaler forskere bak fersk studie av arbeidsmiljøet i norske smelteverk.

 4. Aktuelt

  Benteler Automotive med stor utvikling

  Benteler Automotive i Farsund har opplevd en enorm utvikling de siste årene. Roboter og automatisering, kombinert med høy kompetanse, har vært resepten for å lykkes.

 5. Aktuelt, HMS og IA

  Eramet Kvinesdal månedens bedrift i Agder

  De lager kanskje ikke gull av gråstein, men Eramet i Kvinesdal produserer i det minste høykvalitetsmaterialer med utgangspunkt i slagg de mottar fra søsterbedriften i Sauda.

 6. Aktuelt, HMS og IA

  HMS satsing i støperi- og smelteverkindustrien gir resultater

  I de to bransjene har bedriftene lang tradisjon for å samarbeid om Helse, miljø og sikkerhet. Samarbeidet skjer på en to-partsarena der både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden deltar sammen.

 7. Aktuelt, HMS og IA

  Sikkerhetsprisen for 2016 til Elkem Carbon

  Sikkerhetsprisen 2016 for HMS i Smelteverk gikk til Elkem Carbon i Kristiansand. Norsk Industri gratulerer!

 8. Aktuelt, Nyhet, Olje og gass

  Vekst i oljeinvesteringene i 2020

  Nye tall fra SSB viser en vekst i oljeinvesteringene for 2020, sammenlignet med anslaget gitt i 2018. Investeringsanslaget er nå oppgitt til 174 milliarder kroner.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne!