Kjemikalier i arbeidsmiljøet

Kjemikalier

Foto: iStock.

I perioden 2007-2011 var det et stort bransjeprosjekt i Petroleumsnæringen, og Norsk Olje og Gass (da OLF) hadde sekretariatet i prosjektet. Våre bransjer Olje og Gass og L-8 satt i styringsgruppen og flere arbeidsgrupper. NHOs Arbeidsmiljøfond støttet arbeidet.

I forbindelse med Stortingsmelding 12 (2017-2018) Helse, Miljø og Sikkerhet i Petroleumsvirksomheten la partene i næringen frem en rapport der man blant annet trakk opp behovet for å finne status etter bransjeprosjektet om kjemikalier i arbeidsmiljøet (samme for støy). Dette ble gjentatt i Stortingsmeldingen.

Sikkerhetsforum i Ptil har i 2018/2019 hatt en arbeidsgruppe som har fulgt opp temaet arbeidsmiljø. Høsten 2018 ble det arrangert en konferanse der næringen så på status etter bransjeprosjektet om Kjemikalier i arbeidsmiljøet. Det ble også arrangert en ekspertkonferanse med fokus på Benzen. Vår kollega Erik Dahl-Hansen hadde oppgaver på ekspertkonferansen, på den åpne fagdagen hadde Ritwa Utne, Equinor og L-8 innlegg om "H2S - velkjent og/eller ukjent helserisiko" , samt at Rhoar Skjøndal, Kaefer Energy presenterte " Hvor ble det av robotene? Status for ISO-fagene".

Sikkerhetsforum vil lage en sammenstilling av de to seminarene som er gjennomført om Kjemikalier i arbeidsmiljøet og støy&vibrasjoner , vi vil legge til denne når den er publisert.

Norsk Industri hører gjerne om flere gode eksempler fra våre medlemsbedrifter!