Norsk Industri

Innhold

HMS i Olje & Gass

Olje & Gass har et HMS-råd som gir råd og veiledning til styret. Rådet skal være bransjens høringsinstans og aktiv samarbeidspartner når regelverk formes og utvikles.

Olje & Gass har et HMS-råd som gir råd og veiledning til styret. Rådet skal være bransjens høringsinstans og aktiv samarbeidspartner når regelverk formes og utvikles.

HMS-rådet har 13 bedriftsmedlemmer (2018) hvor Kari Svendsbø, Aibel er leder.

God HMS gir glade mennesker i sunne bedrifter
 • Vi skal unngå alle ulykker, skader og tap gjennom forebyggende HMS-arbeid
  • Vi skal unngå negative virkninger av våre aktiviteter på helse og miljø
  • Vi skal sikre materiell, informasjon og verdier
  • Vi skal ha en høy etisk standard
  • Vi skal fremme trivsel og faglig utvikling
 • Vi skal sette HMS på dagsorden for å bidra til verdiskaping og kontinuerlig forbedring av HMS-kulturen.
 • Vi skal være internasjonalt ledende på HMS.
Mandat for HMS-rådet
 • HMS-rådet skal være bransjens høringsinstans og aktiv samarbeidspartner når regelverk formes og utvikles.
 • HMS-rådet skal sette dagsorden og ta nødvendige initiativ. Videre skal rådet sørge for erfaringsoverføring mellom medlemsbedrifter og andre relevante samarbeidspartnere.
 • Arbeide for at anbefalinger og synspunkter kommuniseres til samfunnet.
Hovedsaker for 2018
 • Hovedtema Sikkerhet er et verdivalg
 • Effektivisering, digitalisering og HMS
 • Storulykke, beredskap, erfaringer og læring
 • Sikring og beredskap
 • HMS-melding og oppfølging partsrapport
 • Norsok – IOGP
 • EPIM JQS
 • Opplæring Støy og vibrasjoner
 • Workshop Erfaringsoverføring HMS i store verft
 • Høringer og kontaktmøter med Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet.

Fra Norsk Industri sin side er vi så heldige at vi kan rekruttere HMS-rådets medlemmer til å ta verv for oss, slik at en av våre medlemmer i Sikkerhetsforum også deltar i HMS-rådet. Det samme gjelder for vår styrerepresentasjon i Styret i Samarbeid for Sikkerhet. I 2018 vil vi også forankre arbeid med HMS-meldingen for petroleumsnæringen her. I 2018 vil vi bruke mye ressurser på deltagelse i EPIM JQS i ulike arbeidsgrupper, samt at det blir en viktig oppgave å følge opp kriterier for kategorisering av underleverandører.

 • Vakttelefon for HMS
 • Vi gir deg råd og veiledning om HMS, IA og arbeidsmiljø. Åpningstid: Mandag-fredag kl. 08.00-16.00. OBS! Sommertid 15.6.-14.8.: 08.00-15.00