Norsk Industri

Innhold

HMS i Olje & Gass

Olje & Gass har et HMS-råd som gir råd og veiledning til styret. Rådet skal være bransjens høringsinstans og aktiv samarbeidspartner når regelverk formes og utvikles.

Olje & Gass har et HMS-råd som gir råd og veiledning til styret. Rådet skal være bransjens høringsinstans og aktiv samarbeidspartner når regelverk formes og utvikles.

HMS-rådet har 12 bedriftsmedlemmer (2017) hvor Kari Svendsbø, Aibel er leder.

God HMS gir glade mennesker i sunne bedrifter
 • Vi skal unngå alle ulykker, skader og tap gjennom forebyggende HMS-arbeid
  • Vi skal unngå negative virkninger av våre aktiviteter på helse og miljø
  • Vi skal sikre materiell, informasjon og verdier
  • Vi skal ha en høy etisk standard
  • Vi skal fremme trivsel og faglig utvikling
 • Vi skal sette HMS på dagsorden for å bidra til verdiskaping og kontinuerlig forbedring av HMS-kulturen
 • Vi skal være internasjonalt ledende på HMS.
Mandat for HMS-rådet
 • HMS-rådet skal være bransjens høringsinstans og aktiv samarbeidspartner når regelverk formes og utvikles.
  HMS-rådet skal sette dagsorden og ta nødvendige initiativ. Videre skal rådet sørge for erfaringsoverføring mellom medlemsbedrifter og andre relevante samarbeidspartnere.
  Arbeide for at anbefalinger og synspunkter kommuniseres til samfunnet.

Hovedsaker for 2017
 • Trenden skal snus – lærer vi av hendelser? (deler erfaring fra eget selskap)
 • Effektivisering og HMS
 • Opplæring.
 • Storulykke, beredskap erfaringer og læring.
 • Sikring (security) og beredskap.
 • Gode KPI'er, proaktive HMS-initiativer
 • Støy og vibrasjon – ta i bruk resultater fra bransjeprosjekt.
 • Følge revisjon av NORSOK-S standardene, samt forbedringsarbeid og standardisering.
 • Eksponeringsregistre/ helseundersøkelse/ målinger.
 • Fellesmøte HMS-rådet og Norsk Industris Arbeidsmedisinsk Utvalg for erfaringer fra veiledninger vedrørende helse.
 • Høringer og kontaktmøter med Arbeidstilsynet og Petroleumstilsynet.

Fra Norsk Industri sin side er vi så heldige at vi kan rekruttere HMS-rådets medlemmer til å ta verv for oss, slik at en av våre medlemmer i Sikkerhetsforum også deltar i HMS-rådet, det samme for vår styrerepresentasjon i Styret i Samarbeid for Sikkerhet. I 2017 vil vi også forankre arbeid med HMS-meldingen for petroleumsnæringen her.

Lurer du på noe? Kontakt meg gjerne: