Hvorfor delta i HMS-statikken?

Norsk Industris personskadestatistikk er en del av bedriftens arbeid med å øke sikkerheten for sine medarbeidere. Trygge og helsefremmende arbeidsplasser er viktig for alle ansatte i industrien, for rekruttering, for omdømme og for industriens konkurransekraft. Norsk Industris nullvisjon er at ingen gjennom sitt arbeid skal bli skadet eller syke av å jobbe i norske industribedrifter. Dette oppnås gjennom systematisk HMS-arbeid med fokus på forebygging og kontinuerlig forbedring. Norsk Industris personskadestatistikk er et ledd i dette arbeidet. 

Alle bedrifter er etter arbeidsmiljøloven forpliktet til å føre statistikk over eget sykefravær og personskader som skjer på bedriften. Ved å sende inn bedriftens tall til Norsk Industri bidrar du til mulighet for å sammenlikne bedriften mot resten av industrien og til å øke kunnskapen om personskader og sykefraværet i industrien.  

  • Det du måler får du oppmerksomhet på.  Og der du har oppmerksomhet vil det ligge til rette for forbedringer. 

  • Ved å måle vet du hvor du står og dermed hvordan du utvikler deg fra år til år. Forbedringer i resultater er motiverende. 

  • Du får kvartalsvis rapport om eget sykefravær og kostnader for dette- samt at det sammenliknes med andre bedrifter i egen bransje og i Norsk Industri 

  • Som deltaker kan du sammenlikne bedriftens tall med andre bedrifter i samme bransje og mot resten av industrien. 

  • Som deltaker i rapporteringen av høyrisikikohendelser og innsending av læringsrapport får du tilgang til de alle de andre hendelser som er rapportert inn fra resten av industrien. 

  • Ved å delta bidrar du til at Norsk Industri får god dokumentasjon av HMS-status i industrien - som er viktig i vår dialog med myndigheter og politikere.