Ny og forbedret personskadestatistikk

HMS-utvalget i Norsk Industri sørget i 2018 for modernisering av personskadestatistikken. Definisjoner og begreper ble endret og er nå mer i tråd med internasjonale standarder og slik ledende industribedrifter rapporterer.

Statistikken er unik i sitt slag og viser utviklingen i industrien siden 1996. Ved å delta i statistikken får bedriftene tilgang til statistikk fra egen bransje. Vi oppfordrer med dette bedrifter som ikke allerede deltar til å melde seg inn i statistikken. I 2018 startet vi med registrering av høyrisikohendelser og innsamling av læringsrapporter fra disse. Norsk Industris HMS-utvalg skal i 2020 jobbe med å få etablert en søkbar database for disse læringsrapportene. 

Mal for rapportering av hendelser- såkalt “læringsrapport”

Rapportering om skader på ansatte hos underleverandører samt rapportering av høy-risikohendelser og læringsrapport fra disse, har fått økt oppmerksomhet. Deling av slike hendelser innad i industrien gir viktig informasjon om risiki og kan bidra til å hindre alvorlige ulykker og personskader. Vi oppfordrer med dette flere bedrifter til å delta i rapporteringen og til å dele høyrisikohendelser. Dette gjelder hendelser fra i fjor men også hendelser som inntreffer gjennom året. Alle som deler vi selv, få tilgang til å søke i en database over alle hendelser etter kategorier. Dersom bedriften ønsker være anonym er det mulig, men åpenhet er å foretrekke. Vi har utarbeidet et forslag til en ensides rapporteringsmal. Du finner den her.

Rapportene sendes til Norsk Industris HMS-statistikk på epost: hms@norskindustri.no

Per i dag rapporterer over 200 bedrifter med til sammen 65 000 årsverk inn sine hendelser. Vi ønsker at enda flere bedrifter deltar.

> Mer om personskadestatistikken

Under finner du mer informasjon:

Mer om de viktigste endringene

 • Rapportering for funksjonærer og timelønnede/ operatører er slått sammen.  

 • Egne ansatte og innleide rapporteres i samme kolonne. Dette omfatter alle personer bedriften har HMS-ansvaret for.    

 • Kontraktører/ underleverandører/ selvstendige oppdragstakere rapporteres i egen kolonne.  

 • Alle hendelser som gjelder selskaper i Norge, og hendelser som skjer norske ansatte på oppdrag i Norge og i utlandet skal rapporteres.   

 • Innrapportering av antall årsverk utgår, da det er tilstrekkelig med antall timer og antall ansatte ved årsslutt.   

 • Fraværsskadefrekvens kalles nå H1-frekvens eller LTIF.   

 • Frekvensen for alle skader kalles H2-frekvens eller TRIF. Dette er den indikatoren vi ønsker bedriftene skal synliggjøre i egen årsrapport samt benchmarke seg mot andre på. I H2 frekvensen inkluderes skader med medisinsk behandling men ikke førstehjelpsskade. Se veiledningen for mer info om hva som kan ansees som hhv medisinsk behandling og førstehjelp.   

 • Dersom en skade resulterer i fravær, og dette fraværet faller på en fridag, skal det likevel rapporteres som en fraværsskade.   

 • Tilløpsrapporteringen utgår. Vi går over til å registrere hendelser med stort skadepotensiale, såkalte High risk incidents (HRI).  

 • HRI rapportering er delt i to: 1) Dødsfall, alle personskader og førstehjelp-skader med stort skadepotensiale og 2) Alle nesten ulykker (uten personskader) med stort skadepotensiale  

 • Vi ber om at bedriftene sender en læringsrapport fra alle HRI-hendelser i bedriften. Alle som rapporterer tall vil få tilgang til en søkbar database med alle læringsrapportene.  

Hvorfor delta i HMS-statikken?

Norsk Industris personskadestatistikk er en del av bedriftens arbeid med å øke sikkerheten for sine medarbeidere. Trygge og helsefremmende arbeidsplasser er viktig for alle ansatte i industrien, for rekruttering, for omdømme og for industriens konkurransekraft. Norsk Industris nullvisjon er at ingen gjennom sitt arbeid skal bli skadet eller syke av å jobbe i norske industribedrifter. Dette oppnås gjennom systematisk HMS-arbeid med fokus på forebygging og kontinuerlig forbedring. Norsk Industris personskadestatistikk er et ledd i dette arbeidet. 

Alle bedrifter er etter arbeidsmiljøloven forpliktet til å føre statistikk over eget sykefravær og personskader som skjer på bedriften. Ved å sende inn bedriftens tall til Norsk Industri bidrar du til mulighet for å sammenlikne bedriften mot resten av industrien og til å øke kunnskapen om personskader og sykefraværet i industrien.  

 • Det du måler får du oppmerksomhet på.  Og der du har oppmerksomhet vil det ligge til rette for forbedringer. 

 • Ved å måle vet du hvor du står og dermed hvordan du utvikler deg fra år til år. Forbedringer i resultater er motiverende. 

 • Du får kvartalsvis rapport om eget sykefravær og kostnader for dette- samt at det sammenliknes med andre bedrifter i egen bransje og i Norsk Industri 

 • Som deltaker kan du sammenlikne bedriftens tall med andre bedrifter i samme bransje og mot resten av industrien. 

 • Som deltaker i rapporteringen av høyrisikikohendelser og innsending av læringsrapport får du tilgang til de alle de andre hendelser som er rapportert inn fra resten av industrien. 

 • Ved å delta bidrar du til at Norsk Industri får god dokumentasjon av HMS-status i industrien - som er viktig i vår dialog med myndigheter og politikere. 

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!