Norsk Industri

Innhold

Ny og forbedret personskadestatistikk

Aktuelt, Nyhet, HMS og IA

Publisert

HMS-utvalget i Norsk Industri har sørget for modernisering av personskadestatistikken. Vi oppfordrer med dette flere bedrifter til å delta i statistikken og til å dele høyrisikohendelser.

Mer informasjon

Mer om de viktigste endringene

 • Rapportering for funksjonærer og timelønnede/ operatører er slått sammen. Egne ansatte og innleide rapporteres i samme kolonne. Dette omfatter alle personer bedriften har HMS-ansvaret for.   

 • Kontraktører/ underleverandører/ selvstendige oppdragstakere rapporteres i egen kolonne. Alle hendelser som gjelder selskaper i Norge, og hendelser som skjer norske ansatte på oppdrag i Norge og i utlandet skal rapporteres.  Den rapporterende bedriften har et påse- og samordningsansvar for personer som er ansatt hos en kontraktør/ underleverandør ihht til arbeidsmiljølovens §. Petroleumstilsynet og Arbeidstilsynet har sett et forbedringspotensial når det gjelder styring av arbeidsmiljø og forebygging av personskaderisiko blant innleide arbeidstakere. Norsk Industri ønsker å bidra til forbedringsprosessen gjennom denne rapporteringen.  

 • Innrapportering av antall årsverk utgår, da det er tilstrekkelig med antall timer og antall ansatte ved årsslutt.  

 • Fraværsskadefrekvens kalles nå H1-frekvens eller LTIF.  

 • Frekvensen for alle skader kalles H2-frekvens eller TRIF. Dette er Norsk Industris “ledende indikator”, dvs. den indikatoren vi ønsker bedriftene skal synliggjøre i egen årsrapport samt benchmarke seg mot andre på. I H2 frekvensen inkluderes skader med medisinsk behandling men ikke førstehjelpskade. I veiledningen er, gjennom eksempler, beskrevet hva som kan ansees som hhv medisinsk behandling og førstehjelp.  

 • Dersom en skade resulterer i fravær, og dette fraværet faller på en fridag, skal det likevel rapporteres som en fraværsskade.  

 • Tilløpsrapporteringen utgår. Vi går over til å registrere hendelser med stort skadepotensiale, såkalte High risk incidents (HRI). 

 • HRI rapportering er delt i to: 1) Dødsfall, alle personskader og førstehjelp-skader med stort skadepotensiale og 2) Alle nesten ulykker (uten personskader) med stort skadepotensiale 

 • Vi ber om at bedriftene sender en læringsrapport fra alle HRI-hendelser i bedriften. Disse vil så bli distribuert til alle som melder inn slike hendelser. 

Hvorfor delta i HMS-statikken?

Et trygt og helsefremmende arbeidsliv er viktig for alle ansatte i industrien, for rekruttering, for omdømme og for industriens konkurransekraft. Norsk Industris nullvisjon er at ingen gjennom sitt arbeid skal bli skadet eller syke av å jobbe i norske industribedrifter. Dette oppnås gjennom systematisk HMS-arbeid med fokus på forebygging og kontinuerlig forbedring. Norsk Industris personskadestatistikk er en del av dette arbeidet.

Alle bedrifter er forpliktet etter arbeidsmiljøloven å føre statistikk over eget sykefravær og personskader som skjer på bedriften. Ved å sende inn bedriftens tall til Norsk Industri bidrar du til mulighet for å sammenlikne bedriften mot resten av industrien og til å øke kunnskapen om personskader og sykefraværet i industrien. 

 • Det du måler får du oppmerksomhet på.  Og der du har oppmerksomhet vil det ligge til rette for forbedringer.
 • Ved å måle vet du hvor du står og dermed hvordan du utvikler deg fra år til år. Forbedringer i resultater er motiverende.
 • Du får kvartalsvis rapport om eget sykefravær og kostnader for dette- samt at det sammenliknes med andre bedrifter i egen bransje og i Norsk Industri
 • Som deltaker kan du sammenlikne bedriftens personsskade-tall bedrift med andre bedrifter i samme bransje og mot resten av industrien.
 • Som deltaker i rapporteringen av høyriskikohendelser og innsending av læringsrapport får du tilgang til de alle de andre hendelser som er rapportert inn fra resten av industrien.
 • Ved å delta bidrar du til at Norsk Industri får god dokumentasjon av HMS-status i industrien - som er viktig i vår dialog med myndigheter og politikere.

Et trygt og helsefremmende arbeidsliv er viktig for alle ansatte i industrien, for rekruttering, for omdømme og for industriens konkurransekraft. Norsk Industris nullvisjon er at ingen gjennom sitt arbeid skal bli skadet eller syke av å jobbe i norske industribedrifter. Dette oppnås gjennom systematisk HMS-arbeid med fokus på forebygging og kontinuerlig forbedring. Norsk Industris personskadestatistikk er en del av dette arbeidet. HMS-utvalget i Norsk Industri har i tråd med dette utarbeidet en ny og forbedret veiledning til rapportering av personskadestatistikken.

Mal for rapportering av hendelser

Rapportering om skader på ansatte hos underleverandører samt rapportering av høy-risikohendelser og læringsrapport fra disse, har fått økt oppmerksomhet. Deling av slike hendelser innad i industrien gir viktig informasjon om risiki og kan bidra til å hindre alvorlige ulykker og personskader. Vi oppfordrer med dette flere bedrifter til å delta i rapporteringen og til å dele høyrisikohendelser. Dette gjelder både hendelser fra 2018 og hendelser som inntreffer gjennom året. Alle som deler vi selv motta rapporter fra andre. Dersom bedriften ønsker være anonym er det mulig, men åpenhet er å foretrekke. Vi har utarbeidet to forslag til rapporteringsmaler, en kort og en litt lengre. Du finner de her.

Rapportene sendes til Norsk Industris HMS-statistikk på epost: hms@norskindustri.no

Viktige endringer i rapporteringen:

 • Økt vekt på rapportering av skader og hendelser på ansatte hos underleverandører/ kontraktører
 • Vi har fjernet rapportering av tilløp, alle små og store avvik til fordel for rapportering av høy-risikohendelser
 • Innføring av rapportering av høyrisikohendelser, såkalte "High risk incidents" (HRI) Publisering av tall skjer ikke på bedriftsnivå, kun på bransjenivå.
 • Innsending av en læringsrapport, en såkalt “lesson learned” fra høyrisikohendelser, til Norsk Industri så fort en slik rapport foreligger. Denne vil så bli delt til øvrige bedrifter som har rapportert høyrisikohendelser. Rapporten vil være anonymisert, og det er utarbeidet en egen mal som kan benyttes. 
 • Ny ledende indikator: Norsk Industris ledende indikator er H2 eller TRIF (Alle skader med fravær og skader uten fravær som har ført til omplassering til annet arbeid, eller medisinsk behandling). Vi anbefaler våre medlemmer å benytte dette som ledende indikator for rapportering av personskader.

Per i dag rapporterer over 200 bedrifter med til sammen 65 000 årsverk inn sine hendelser. Vi ønsker at enda flere bedrifter deltar.

> Mer om personskadestatistikken

Lurer du på noe? Kontakt oss gjerne!