Innføre eller avvikle utvidet egenmelding?

Publisert

Arbeid pågår

FOTO: Trelleborg.

Innføre eller avvikle ordningen med utvidet egenmelding? Hvordan få ut gevinsten av utvidet egenmelding?

I forbindelse med at vi har fått en ny IA-avtale får vi mange henvendelser om ordningen med utvidet rett til egenmelding som gjaldt alle IA-bedrifter. Vi mener det er mange fordeler med ordningen og anbefaler derfor alle tidligere IA-bedrifter å videreføre og andre bedrifter å vurdere å innføre ordningen. Men du gjør lurt å lese dette før du tar din avgjørelse!

Det vil komme en lovendring der det vil bli innført en plikt til å drøfte ordningen med utvidet egenmelding med de tillitsvalgte i virksomheten. Da er det greit å være forberedt for deg som leder. Vi anbefaler bedriften allerede nå å ta en samtale med de tillitsvalgte om ordningen. I de tilfeller det ikke er tillitsvalgte vil det være naturlig å benytte verneombudet. Det er her snakk om å ha en dialog, ikke forhandling, med tillitsvalgte om hvilken ordning bedriften bør ha.  

Hva er fordelene med å innføre en ordning med utvidet egenmelding? 

 • Drøfting med tillitsvalgte gir en mulighet til dialog om sykefravær og ansvarliggjøring av tillitsvalgte for å spille på lag og informere arbeidstakerne. 
 • Utvidet egenmelding gjennom IA-avtalen har ikke medført øking av korttidsfraværet i Norge. Egenmeldt fravær utgjør ca. 1% av sykefraværsprosenten.  
 • Mulighet til 8 dagers egenmelding gjør at det ikke er nødvendig å oppsøke lege for sykemelding når medisinsk behandling ikke er nødvendig. Det kan for eksempel være influensa, forkjølelse eller andre kortvarige plager som man vet vil gå over innen kort tid/åtte dager. 
 • En tillitsbasert, utvidet egenmeldingsordning gir positive signaler til bedriftens ansatte og er bra for bedriftens omdømme. 

Hva bør man drøfte med tillitsvalgte før en eventuell innføring av utvidet egenmelding?  

 • Bedriftens sykefravær:
  • Hvordan fordeler sykefraværet seg på kort- og langtidsfravær?
  • Har bedriften skriftlige rutiner for oppfølging av ansatte som er syke?
  • Hvilken informasjon er gitt de ansatte om bedriftens rutiner ved sykefravær?
  • Hvilken informasjon er gitt de ansatte om retten til å benytte egenmelding?
  • Hva er bedriftens rutiner ved eventuell tap av retten til å nytte egenmelding?
 • Hva er begrunnelsen for eventuelt å innføre ordningen på bedriften?
 • Dersom arbeidsgiver ønsker å innføre ordningen bør det etableres rutiner for oppfølging av ansatte som bruker ordningen ofte og mange ganger.
 • Presisere at ordningen er basert på høy grad av tillit og ansvar.

Erfaringen er at ordningen fungerer godt i bedrifter som har hatt IA-avtale. Enkelte bedrifter har imidlertid opplevd – eller er bekymret for, muligheten for misbruk.

Hva kan bedriften gjøre for å redusere risikoen for misbruk? 

 • Gi alle ansatte god informasjon om bakgrunnen for ordningen, hva ordningen innebærer av rettigheter og plikter og når den kan/bør benyttes.
 • Arbeidsgiver bør ha en rutine for å ta oppfølgingsmøter med de ansatte som benytter seg av utvidet sykmelding ofte og mange ganger.
 • Arbeidsgiver bør benytte seg av lovens adgang til å frata den ansatte retten til å benytte egenmelding ved mistanke om misbruk. (Les om å inndra rett til egenmelding her.)

> Alt om IA-avtalen
> Alt om sykefraværsoppfølging
> Arbinn.no