Statsbudsjettet 2024: Oppstart for viktige samferdselsprosjekt

Publisert

Trafikk i Bergen

Foto: Olga Ev - stock.adobe.com

Regjeringen foreslår å bevilge 91 milliarder kroner til samferdsel i 2024. Økning på åtte milliarder kroner (9,7 prosent) fra saldert budsjett for 2023.

– For våre industribedrifter er det positivt at viktige samferdselsprosjekter blir prioritert i budsjettet. Uten en infrastruktur som fungerer vil norske industribedrifter ha et avstandshandikapp mot våre konkurrentland, sier Knut E. Sunde, direktør i Norsk Industri

Regjeringen foreslår å bevilge 43,1 milliarder kroner til veiformål, økning på 3,3 milliarder kroner fra saldert budsjett for 2023. Dette innebærer 36,5 milliarder til Statens vegvesen og 6,5 milliarder til Nye Veier AS.  Godt vedlikehold er avgjørende for å ha et godt, trygt og fungerende vegnett.  

Til investeringer foreslår regjeringen å bevilge 20,7 milliarder kroner, blant annet for å igangsette viktige riksveiprosjekt:

Nye Veier har lagt opp til anleggsstart for prosjektene:

  • E6 Berkåk–Vindåsliene
  • E6 Roterud–Storhove
  • Utbedringer på Rv. 13 Skare–Sogndal –
  • Utbedringer på Stuguflåten–Raudstøl og Veblungsnes på E136

Regjeringen foreslår å bevilge om lag 5,2 milliarder til luftfartsformål i 2024. Dette inkluderer de 1,9 milliarder kronene til FOT-rutene, og et samla tilskudd på 2,9 milliarder kroner til ny lufthavn i Mo i Rana og flytting av Bodø lufthavn.

Jernbane

I 2024 foreslår regjeringen å bevilge 32,3 milliarder kroner til jernbane.

Det er satt av midler til å videreføre de pågående utbyggingsprosjektene som skal gi raskere reiser og flere avganger på Intercity-strekningene på Austlandet. Dette omfatter blant annet Sandbukta–Moss–Såstad på Østfoldbanen, Drammen–Kobbervikdalen og Nykirke–Barkåker på Vestfoldbanen og Kleverud–Sørli–Åkersvika på Dovrebanen.

For å kompensere godstogselskapene som er rammet av brukollapsen på Dovrebanen etter ekstremværet Hans, foreslår regjeringen å bevilge 150 millioner kroner i 2024 til en foreløpig tilskuddsordning. Denne ordningen skal gjelde frem til Dovrebanen blir åpnet for gjennomgående trafikk.